Рубрикалар

ЭШТЕРИМГЕ, АДА-ЧУРТТАШТАРЫМГА БҮЗҮРЭЭР МЕН

ЭШТЕРИМГЕ, АДА-ЧУРТТАШТАРЫМГА БҮЗҮРЭЭР МЕН

📢 Бистиӊ чуртувустуӊ Донбасска эгелээни тускай шериг операциязы чайлаш чок болур турган.

Донбасстыӊ амыр-тайбыӊ чурттап турган чону хай-халапка таваржы бээрге, бистиӊ чуртувус оон хая көрнүп шыдавас. Бис хай-халапка таваржы берген улузувусту кажан-даа кагбайн чораан бис, ам-даа кагбас бис.

Украинаныӊ хамаатыларын амыр-тайбыӊ чурттакчыларга удур тургузуп, Донецк биле Луганск республикаларже халдап турар националисттерниӊ холунда эрге-чагырганы, боо-чепсекти хураап, оларны томаартыр дээш ол бүгүнү кылып турар.

📢 Кижилер үргүлчү дайылдажып турар черге чурттавас ужурлуг.

Украинаны националисттерден хостаар тускай шериг операциязын эгелээриниӊ дугайында шиитпирни бистиӊ күрүневистиӊ Баштыӊы хүлээп алган, ол чайлаш чок чугула кылыр ужурлуг-даа чүүл-дүр. Ол ону билир болгаш, кылып турар.

📢 Бистер, Российжилер, Украинаныӊ хамаатыларын дайызыннарывыс деп санавайн турар бис, Украинаны Россияга кым-даа каттыштырыксавайн турар дээрзин билип алыры чугула.

Боттарыныӊ эрге-чагыргазыныӊ кемниг үүлгедиглиг дужаалдарын күүседиринден Украинаныӊ шериглери ойталап, ок-боозун салып турары безин хөйнү чугаалап турар.

📢 Аныяктарныӊ Ниити-российжи улусчу фронтузунуӊ удуртукчузу Игорь Юрьевич Кастюкевич Донбасстыӊ чону амыр-тайбыӊ амыдаралынче дүрген эглип келир болзун дээш, ажыл-херектиӊ уг-шиин, планын тургузарда, девискээринде байдалды шинчилеп көрүп алыры-биле, амгы үеде ЛНР биле ДНР командировкалап чеде берген.

А бистиӊ Аныяктарныӊ улусчу фронтузунуӊ командазы кызыгаарда дезип келген кижилерни уткуп хүлээп, түр үеде чурттадыр черлерде болгаш гуманитарлыг дузаламчы чыыр пунктуларда ажылдап турарлар.
Бичии уругларга оюн-тоглаалыг дыштанылганы организастап, улуг улустарга эрги-хоойлу талазы-биле сүме берип, эмчиниӊ болгаш психологтуӊ ачы-дузазын көргүзүп турарлар.

📢 Мен күткүкчүлерге эвес, а бодумнуӊ эштеримге болгаш ада-чуртташтарымга бүзүрээр мен»

Чингиз Алиев, ТР-ниӊ каратэ федерациязыныӊ удуртукчузу, Кызыл хоорайныӊ Төлээлекчилер Хуралыныӊ депутады.

Р. Демчик.

Предыдущая запись
Буян-Бадыргының 130 харлаанынга
Следующая запись
«АГРОСТАРТАП» — КӨДЭЭ ЧЕРНИӉ САЙЗЫРАЛЫНГА ДЕТКИМЧЕ
Меню