Рубрикалар

Эвээш орулгалыг өг-бүлелерге деткимче

«Бичии уругларлыг өг-бүлелерге ай санында бээр акша төлевир дугайында» Президентиниӊ №175 дугаарлыг Чарлыы 2022 чылдыӊ март 31-де үнген.

Россияныӊ Саӊ-хөө яамызы ук Чарлыкты боттандырары-биле, РФ-тиӊ Бюджет дүрүмүнге даянып, регионнар болгаш Пенсия Фондузунуӊ аразында дугуржулганыӊ Дүрүмүн белеткээн. Ынчангаш чогуур доктаалдыӊ дөзевилелин кылгаш, РФ-тиӊ Чазаанче чоруткан.

Ук доктаалда регион бүрүзү Пенсия фондузу-биле аразында керээ-дугуржулга чарарыныӊ дугайында Дүрүмнү бижээн. Регионнар ол дугуржулганы чарып алырга, Пенсия фондузу «Социал казначействонуӊ» дүрүмү-биле чаа төлевирлерни ай санында шилчидип эгелээр.

Чаа төлевирни Россияда доктаамал чурттап турар чүгле эвээш орулгалыг өг-бүлелер алыр. Бир эвес өг-бүледе кижи бүрүзүнге онааштыр бир айда орулгазы амыдырап-чурттаарынга көрдүнген акша-хөреӊгиден эвээш болза, 8-16 хар-назылыг уругларлыг өг-бүлелерге аӊгы төлевир бээр.

Бо төлевирлерге ниитизи-биле 455 млрд. рубль үндүрер.

Р.Демчик белеткээн.

Предыдущая запись
Тываның база бир төлептиг оглу Төрээн чурту дээш амы-тынын өргээн
Следующая запись
Моол биле Тыва кызыгаар участогу апрельде ажылын эгелээн
Меню