Рубрикалар

ФЕДЕРАЛДЫГ ХООЙЛУГА ДҮҮШТҮР КЫЛЫР

Прокурорнуң хыналдазы
Сибирь регионнарының аңгы-аңгы кожууннарының нормативтиг хоойлу-дүрүм актыларын прокурорлар 2021 чылда хынап турган. 21 152 нормативтиг актыларны федералдыг хоойлуга дүүштүр кылырын негээн.

Тус чер бот-башкарылга органнарының муниципалдыг тургузуглары ажылынга үндезилээр нормативтиг документилерин чогаадып тургузуп тургаш, бюджет, үндүрүг, чуртталга, чер болгаш өске-даа хоойлуларда чаа өскерилгелерни барымдаалап көрбейн турар болган.

Чижээ, Омск областа, Тыва биле Хакас республикаларда тус-черниң бот-башкарылга органнары полицияның участок төлээлерин бажың-балгат-биле хандырар эргелиг деп чогаадып тургускан болган. Тываның суму, кожуун эрге-чагырга органнарының уставында алкоголь, наркотик азы өске-даа хоралыг чүүлдерден эзирээн улустарга дузалаар, федералдыг хоойлуга дүүштүр кылыр кадастр болгаш өске-даа ажылдарга киржир эргелиг деп бижээн.

Национал төлевилелдерниң хемчеглерин боттандырып тургаш, чамдыкта хоойлуга чөрүштүр кылып турары илерээн. Чижээ, Новосибирск обласка прокурорлар 257 муниципалдыг актыларда хоойлуга дүүшпес карышкактарны тыпкан. «Чурттаар оран-сава болгаш хоорай хүрээлели», «Өөредилге», «Демография», «Хуу сайгарлыкчыларны, биче болгаш ортумак бизнести деткиири» национал төлевилелдерни боттандырып тургаш, хоойлуну хажыдып турар болган.

Барнаул хоорай Думазының хоочуннарны, инвалидтерни, уруг-дарыглыг өг-бүлелерни чурттаар бажың-балгат-биле хандырар чурумун тургузуп бадылаан документизи Алтай крайның регионалдыг актызы-биле каржып турар болган. Прокурор удурланыышкын бижээн соонда, шиитпирин эде көрген.

Регионнарның бүгү ажыл-агыйын күрүне хоойлулузунга дүүштүр кылырын прокурорлар хынап, кижилерниң эрге-ажыктарын камгалаар талазы-биле ажыл-чорудулгазын уламчылаар дээрзин Россияның Чиңгине Прокуратуразының СФО-да эргелели дыңнадып турар.

Улуг прокурор Любовь Баунтрок.

Р.Демчик очулдурган.

#СФО #Прокуратура #Хыналда #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
БОК-БИЛЕ «ДЕМИСЕЛ» КҮШТЕЛИР
Следующая запись
ХӨМҮР-ДАШ ӨРТЭЭ ЧИИГЭЭР БЕ?
Меню