Рубрикалар

«Фермер школазы» — Россельхобанкыныӊ ниити Россия масштабтыг өөредилге төлевилели.

«Фермер школазы» — Россельхобанкыныӊ ниити Россия масштабтыг өөредилге төлевилели.

Кол угланыышкыны фермер ажыл-агыйын сайзырадыры, амгы үеде ажылдап турар болгаш ажыл-херээн чаа-ла эгелеп чоруур арат фермерлерни бизнес чорудар арга-мергежилге өөредири, боттарыныӊ эгелекчи саналын амыдыралга боттандырар талазы-биле ажык-дузалыг билиглерни бээри.

Фермер школазы маӊаа республиканыӊ көдээ ажыл-агый яамызы болгаш Тываныӊ күрүне университединиӊ болгаш агоробизнестиӊ деткимчези-биле эртер.

Аӊаа өөренири халас-даа болза, а өөренир улусту мөөрей-биле шилиир.

Мөөрейге кожуун сумуларда доктаамал ажылдап чурттап чоруур арат фермер удуртукчулар, көдээ-ажыл-агый талазы-биле ажыл-херээн эгелээр сорулгалыг ортумак професионал азы дээди эртем билиглиг улустар киржир. Олар «Сүт болгаш сүт барааннары болбаазырадыр технология», «Эът болгаш эът аймааныӊ барааннарын болбаазырадыр технология» деп ийи аӊгы угланыышкынныӊ кайы-бирээзин шилип алгаш, боттары төлевилелди кылгаш, ооӊ презентация-таныштырылгазын (видео азы саазынга бижээн тайылбыры), эссени чорудар ужурлуг.

«Фермера школазынга» өөренир улусту шилиир мөөрейни июль 12-ден август 12-ге чедир болур. Күзелдиг улустар билдириишкинин болгаш төлевилелин Көдээ ажыл-агый яамызынче чорудар.

Электроннуг почтазы: mcx_kadry@rtyva,
Адрези: Кызыл хоорай, Московская кудмчузу, бажыӊ 2 «а», кабинет № 309.
Харылзажыр телефону: 9-75-09.

Мөөрейге шилиттинген улустуӊ даӊзызын август 13 соонда https://mcx.rtyva.ru/. сайтыга чарлаар.

Арат фермерлер сентябрь 1-де Тываныӊ күрүне университединге бир ай дургузунда өөренир, а ооӊ соонда республиканыӊ кол-кол агро-бүдүрүлгелеринге стажировка эртип, фермерлер школазынга шиӊгээдип алган билиин көргүзер.

ТР-ниӊ Көдээ ажыл-агый яамызы.

Р.Демчик очулдурган.

#Көдээажыл_агыйяамызы #Фермершколазы #Төлевилел #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
АНАА ЭВЕС АРТАС САНАА
Следующая запись
АЙЫЫЛДЫГ ОРУКТУ ЭДЕ КЫЛЫР
Меню