Рубрикалар

Фестивальдарның фестивалынга Тываны төлээледим

Москвага, Россия Фе­дерациязының Хөй-нии­ти палатазынга, Евра­зия чоннарының ас­самблеязының Кол чөвү­лелиниң шуулганы болган. Аңаа ук организацияның 2019 чылда кылган ажылын база 2020 чылда кылыр ажылының планын бады­лаан. Бо хуралга Евразияның 30 шаа чурттарын төлээлеп келген база Чазактарга хамаа­рышпас каттыжыышкыннарның төлээлери киришкен.

Үстүнде адааным хуралдан өске, «ЛиФФт» (ЛиФФт–Литературлыг Фестивальдарның фестивалы) фондунуң президентизи Маргарита Аль башкарып эрттирген «ЛиФФт – 2015-2035» Бүгү-россияның национал литература төлевилелиниң хуралынга олуруштум. Бо хуралга Улуг Евразияның шупту чурттарынга ассамблеяның киржилгезин улам калбартыр база Африка диптиң чурттары-биле харылзаалар чорударын организастаарын база «Евразиада» евразий оюннарын эрттиреринге белеткел чорудар чөвүлелдиң ажылын чыл төнчүзүнге чедир шуудадырын шиитпирлээн.

Ассамблеяның хуралынга Евразия чогаадыкчы гильдия биле Евразия чоннарының ассамблеязының кады ажылдажылга документилеринге ат салдынган, бүгү талалыг кады ажылдажылга болгаш хөй-ниити дипломатия улам сайзыраарынга, кылдынып турар бүгү чүүлдер ажык-чарлыг болурунга кайы-даа тала чөпшээрешкенин айыт­кан.

Ассамблеяның кол секретары Андрей Бельянинов биле ТАСС-тың директорунуң бирги оралакчызы Михаил Гусман дугуржулгага ат салып тургаш, «Бо чөпшээрежилге биске дыка чугула. ТАСС-тың агентствозу кайгамчык бай төөгүлүг, ам 115 харлап турар. Ассамблеядан оранчок улуг бис, ынчалза-даа бистиң кады ажылдажылгавыс дыка чугула, ол дээрге хөй-ниитиниң кайгамчык улуг төлевилели-дир! Ассамблеяның ажылы, Евразияның шупту бо төлевилели тайбыңны быжыглаа­рынга улуг рольдуг. Силерниң ассамблеяңарның төлептиг кежигүннери боор дээш, кызыдар бис» – дээн.

Бо хуралга Россия Феде­рациязының күрүне шаңналы Найыралдың Ордени-биле Евразия чоннарының Ассамб­леязының кол секретарының оралакчызы, Францияның ха­маа­тызы Бернар Лозе шаң­наткан.

«Евразия чоннарының ассамблеязы» организация 2017 чылда тургустунган. Россияның болгаш Евразияның чоннарының Москвага 2016 чылдың ноябрь 2-де эрткен 1-ги шуулганынга делегей чергелиг оргкомитеттиң составынга Австрия, Армения, Беларусия, Болгария, Германия, Израиль, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Финляндия, Франция, Черногория чурттарындан төлээлер кирген.

Евразия чоннарының ассамб­леязының моон соңгаар-даа кол сорулгазы делегей чергелиг – сайзыраңгай кады ажылдажылганы бүгү талазы-биле быжыглаары, улам калбартыры. Ассамблеяның отчет-соңгулдалыг хуралы 2021 чылда чазын эртер.

Евразия чоннарының ас­самб­леязының төлээ черин Башкортостан Республикага ажыдар, ооң удуртукчузунга Башкортостанның Чазааның даргазының бирги оралакчы Андрей Назаровту соңгаан.

Бо хурал үезинде Евразия шаңналының алдын лауреады, «ЛиФФт»-ниң мөңгүн лауреады, «Россияның алдын бийири», «Русьтуң алдын бийири» хүндүлүг аттарлыг поэт, журналист Марсель Салимов культура, литература, журналистикада чогаа­дыкчы төлевилелдери-биле коллегаларын таныштырган, «Евразия – мээң чүрээмде» деп шүлүүн башкир дылга номчаан.

«ЛиФФт – 2015-2035» аттыг Бүгү-эвилелдиң национал литература төлевилелиниң хуралының кол сорулгалары – «ЛиФФт»-ниң чаа хевирниң евразийжи литература сеткүүлүн үндүрери.

Зоя Донгак,

Россияның Журналистер болгаш Чогаалчылар эвилелдериниң кежигүнү.

Москва хоорай.

Ассамблея народов Евразии - фото - 3
Ассамблея народов Евразии - фото - 2
Айнаш Кыргызстан - Ассамблея народов Евразии - январь 2020 - 2
previous arrow
next arrow
Предыдущая запись
«Мээң тергиин кичээлим»
Следующая запись
Тере-Хөл кожуундан медээлер
Меню