Рубрикалар

ФЕВРАЛЬ 1-ГЕ ЧЕДИР ХҮЛЭЭР

Тывада ортумак ниити өөредилгениң өөредилге программалары-биле чаңгыс аай күрүне шылгалдаларынга киржир билдириишкиннерни февраль 1-ге чедир хүлээп алыр.

Регионнуң Өөредилге яамызының https://monrt.rtyva.ru база Тыва Республиканың өөредилгениң шынарынга үнелел бээр институттуң http://ioko.rtyva.ru/ албан езунуң сайтыларындан база социал четкилеринден шылгалдалар хүннерин билип ап болур.

Бо чылдың доозукчулары боттарының школаларынга билдириишкиннерни бижиир. Эрткен чылдарның доозукчулары 2022 чылдың чаңгыс аай күрүне шылгалдаларынга киржир дугайында билдириишкиннерни декабрь 1-ден киирип эгелээн.

Билдириишкиннерни дараазында адресте хүлээп турар: Кызыл хоорай, Ленин кудумчузу, б. 39, Тыва Республиканың өөредилгениң шынарынга үнелел бээр институт.

ЕГЭ-ни үш аңгы үеде эрттирер:
• хуусаадан эрте (марттың 21-ден апрель 18-ке чедир);
• кол үези (майның 26-дан июль 2-ге чедир);
• немелде (сентябрьның 5-20).

Доозукчу кижи ЕГЭ-ге киржирде кандыг эртемнерни шилип алганын, кайы үеде дужаарын, күзээни чеже-даа эртемни билдириишкининге айтыр. Билдириишкинни киирер мурнунда, шилип алган дээди өөредилге чериниң сайтызында дужаап кирериниң дугайында дыңнадыг-биле таныжып алыры чугула.

Ортумак ниити өөредилгениң өөредилге программаларынга күрүнениң түңнел аттестациязының чуруму езугаар, эрткен чылдарның доозукчулары ЕГЭ-ниң кол үезинден эртежик азы курлавыр хүннеринде дужаар.

Тываның Чазааның парлалга албаны.

#Өөредилгеболгашэртемяамызы #ЕГЭ #Доозукчу #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ФАП-тар немежип турар
Следующая запись
АЪТТЫҢ ЧҮГҮРҮҮ, АЖЫЛДЫҢ ХЫНАМЧАЛЫЫ
Меню