Рубрикалар

ФЕВРАЛЬДА ӨСТҮРГЕН АКШАЛАР

Чурттакчы чонга төлептиг амыдыралды хандырары – кол сорулга болганда, чылдыӊ-на социал төлевирлерниӊ хемчээлин өстүрүп турар. Февраль айда тускай доктаал-саавыр, хоойлу ёзугаар пенсия болгаш пособиелерниӊ хемчээли көвүдээр.

📢ПЕНСИЯ 8,6 ХУУ ӨЗЕР

2022 чылдыӊ январь 1-де пенсияны 5,9 хуу өстүрген. Ынчалза-даа Президент В. Путин оларны эде санааш, өстүрерин саналдаан. Өстүрген акшазы инфляцияныӊ деӊнелинден бедик кылдыр санаш, пенсияны 8,6 хуу өстүрер деп түӊнээн.

Россияныӊ Күш-ажыл яамызыныӊ санаашкыны-биле алырга, пенсия ортумаа-биле 18 муӊ 500 хире рубль болур. Ынчангаш февраль айда пенсияныӊ немешкен 8,6 хуузун санап бээр.

📢ИЕ КАПИТАЛЫНГА 8,4 ХУУ ӨЗЕР
Ниити аъш-чем, идик-хеп болгаш өске-даа чүүлдерниӊ өртээниӊ өскенин барымдаалааш, ие капиталын 8,4 хуу өстүрген. Бо чылын ие капиталыныӊ хемчээли бирги уруунга – 524,5 муӊ, а ийигизинге 168,6 муӊ рубль. Ие капиталыныӊ сертификадыныӊ эӊ улуг хемчээли 693,1 муӊ рубль болур.

📢УРУГЛАР ПОСОБИЕЗИ ӨЗЕР
Февраль айда бичии уруглар пособиезин база херек кырында өскен өртектерни барымдаалап, 8,4 хуу өстүрген. Төрүттүнген чаш уруу дээш чаӊгыс катап алыр пособиениӊ хемчээли -20 473 рубль, уруун 1,5 харлыынга чедир азырап турары дээш ай санында алыр пособиениӊ эӊ адаккы хемчээли – 7 678 рубль.

📢ДЕКРЕТ АКШАЛАРЫНЫӉ ХЕМЧЭЭЛИН ӨСТҮРГЕН
Чиик-чаагай божуп-чиигеп алган болза, (божуур мурнунда 70 хонук, божаан соонда 70 хонук) ниити 140 хонуктуӊ декрет акшазыныӊ эӊ биче хемчээли – 63 932, 4 рубль, а эӊ улуг хемчээли – 360 164 рубль болур;

Бир эвес божуп-чигээр үезинде, кадыыныӊ аайы-биле нарын байдалдарга таварышкан болза, (70+86) -156 хонуктуӊ декрет акшазыныӊ эӊ биче хемчээли – 71 238, 96 рубль, а эӊ улуг хемчээли – 401 0325,6 рубль болур;
Ийис чаштарлыг болза, декреди 194 хонук болур. Божуур мурнунда 84 хонук, божаан соонда, 110 хонук кылдыр санаар.

Ниити 194 хонуктуӊ декрет акшазыныӊ эӊ биче хемчээли – 88 592, 04 рубль, а эӊ улуг хемчээли – 499 084,4 рубль болур;

Бир эвес ажылдаан стажы алды айдан эвээжевес болза, иштиг турган болгаш божуур үезиниӊ декрет акшазын ажыл төлевириниӊ эӊ адаккы хемчээли-биле санаар.

Регион бүрүзү ажыл төлевириниӊ эӊ адаккы хемчээлинге, азы шалыӊынга район коэффициентизин немей санаар.

Р. ДЕМЧИК белеткээн.

Предыдущая запись
СӨӨКТҮҢ ТУРГУЗУУН ХЫНААР РЕНТГЕН АППАРАДЫ
Следующая запись
ТЕРГИИН ӨӨРЕДИЛГЕ ЧЕРЛЕРИНИҢ САНЫНЧЕ КИРГЕН
Меню