Рубрикалар

Григорий Ширшин Тываның Баштыңының бир дугаар чылда ажылынга үнелелди берген

Тываның чаа Баштыңы Владислав Ховалыг бир дугаар ажылдаан чылында бодун мерген угаанныг политик, билдилиг удуртукчу болгаш арга-дуржулгалыг ажыл-агыйжы кылдыр көргүзүп шыдаан. Совет үеде СЭКП обкомунуң бирги секретары болуп республиканы удуртуп-баштап турган Григорий Ширшинниң шак мындыг үнелелди бергени онза чугула болгаш үнелиг.

Ооң бодалы-биле, Владислав Ховалыг республиканы хөгжүдер талазы-биле амгы болгаш келир үеде тургустунуп турган айтырыгларны дүргени-биле шиңгээдип ап, оларны шиитпирлээр талазы-биле тодаргай болгаш билдингир оруктарны ажылдап кылып шыдапкан. Ковид пандемиязын ажып эртери-биле холбашкан белен эвес байдалдарга республиканың Баштыңының командазы ажыл-агый комплекизиниң ажыл-чорудуун чогуур деңнелге организастап шыдаан болгаш Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң тускайжыттынган программазы езугаар салдынган даалгаларны дес-дараалаштыр боттандырар ажылды хандырган.

“Чедер” санаторлуг-курорт комплекизиниң, “Тайга” даг лыжазының комплекизиниң база школалар, уруглар садтары, чурттаар оран-сава дээш өске-даа муң хире объектилерниң тудуу график езугаар чоруттунуп келген. Оон аңгыда эрге-чагырга өөредилге адырының база кадык камгалалының системазының ажылының үзүктел чок чорудуун, күрүнениң деткимчези негеттинип турар хамаатыларга социал ачы-дуза чедирилгезин чогуур деңнелге хандырган.

“Владислав Товарищтайовичиниң чурттакчы чонга чугула херек чидиг айтырыгларны көдүрүп, оларның шиитпирин бурунгаар шимчедир талазы-биле ажылды кызымаккай чорудуп турарын көрүп тур бис. Оларның аразында хөмүр-даш биле электри энергиязының өртек-үнезин бадырары база кирип турар” – деп, Григорий Ширшин республиканың Баштыңының чаңгыс чер-чурттугларының дилеглеринге харыылап, оларны боттандырарынга чугула херек курлавырларны хандырыптар магадылалдыг улуг төлевуилелдерже киирип билирин онзагайлап демдеглээн.

Хоочуннуң сеткилинге республиканың Баштыңының энергиязы база таарышкан – ол агробүдүрүлге комплекизинден эгелээш, транспорт болгаш орук тудуу, спорт биле политиктиг партиялардан эгелээш, коммуналдыг ажыл-агыйның реформазынга чедир амыдыралдың барык бүгү-ле адырларын бодунуң хыналдазының адаанда тудуп алган турар.

“Адыр бүрүзүнде чедиишкиннер бар, оларның саны эвээш эвес” – деп, Григорий Ширшин медеглээш, аныяк коллегазынга республиканың, ооң чурттакчы чонунуң чаагай келир үези дээш ажыл-ижинге чаа-чаа чедиишкиннерни күзээн.

Предыдущая запись
Вячеслав Ондар: «Шынчы болгаш ак сеткилдиг ажылывыс-биле деткиилиңер»
Следующая запись
Виктория Абрамченко: “Регионга бүгү талалыг деткимчени көргүзер мен”.
Меню