Рубрикалар

ГРИПП БОЛГАШ ОРВИГЕ УДУР ТАРЫДАРЫН УТПАҢАР

Бо хүннерде Тывада күскү сезон аайы-биле хөй уруглар ОРВИ болгаш грипптен аарып эгелээн. Аңаа удур ылаңгыя бичии чаштар болгаш школачылар, ортумак тускай өөредилге черлериниң сургуулдары дарый тарыдып алыры чугула деп эмчилер сүмелеп турар.

ТР-ниң Кадык камгалал яамызының парлалга албанының дыңнатканы-биле республиканың эмнелге албан-черлеринде гриппке удур дараазында вакциналар келген:

Улуг улусту тарыыр Совигрипп деп вакцинаның саны — 33070 хемчээлдиг. Бичии улусту тарыыры-биле көрдүнген «Ультрикс Квадри» вакцинаның саны – 26600 хемчээлдиг келген.

Амгы үеде улуг улустуң 19,5 хуузу 19 928 кижи гриппке удур тарыткан. План ёзугаар 102 032 кижи тарыткан турар ужурлуг.

Бичии улустуң 7,6 хуузу 7227 тарыткан. План ёзугаар 94 368 кижи тарыткан турар ужурлуг.

Ада-иелер уруг-дарыының кадыкшылынче улуг кичээнгей салыры чугула. Чүге дээрге уруглар садтары болгаш школаларда грипптээн уруглар саны хүнден-хүнче көвүдеп турары-биле чамдык уруглар албан черлери хагдынып, кичээлдер база катап онлайн хевирде эртип эгелээн. Ол байдал ылаңгыя өөреникчилерниң эки билиг чедип алырынга кончуг шаптыктаар дээрзин эрткен чылдарның дуржулгазы көргүскен.

К. МОНГУШ белеткээн.

#Кадыккамгалаляамызы #Грипп #ОРВИ #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЭРТЕМДЕННЕР ШУУЛГАНЫНГА КИРИШКЕН
Следующая запись
БАРЫЫН-ХЕМЧИКТЕ БОКТАРНЫ АШТААН
Меню