Рубрикалар

Хүлээлгеңер күүсеткеш, бүдүн-бүрүн дүрген чанып келиңер!

Тывада хууда көдээ ажыл-агый ажылын чорудуп турар Таңды кожууннуң билдингир чуттакчызы Михаил Санников Инстаграммда арнынга Украинада тускай операцияда киржип турар Россияның шериг албан-хүлээлгелиглерин деткип турарының дугайында мынчаар бижээн:
— Ада-чурттуң Улуг дайынының үезинде барык бажың бүрүзүнден улус фашизмге удур дайылдажып тургаш, маадырлыы-биле амы-тынын харам чокка берип турган. Бо хүнде база төрээн чуртундан ыракта бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыс уйгу-дыш чок, маадырлыы-биле акы-дуңма күрүнени кижи төрелгетенге удур нацизм сиңген идеологиядан хостажып, чуртувустуң кызыгаарынга айыыл чок чорукту болдурбушаан, тулчуп турар. Харааданчыг чүүл — кижи бүрүзүнге силер дээш чоргаарланып чор бис деп чугаалаары болдунмас. Ыракта силерни деткип турарывысты билип турар дээрзинге бүзүрээр бис. Тиилелгелиг, бүдүн-бүрүн чанып кээриңерге сеткиливис ханызындан идегеп тур бис.
Силер — хар-назы, эрге-дужаал хамаан чокка, чурттуң ёзулуг маадырлары-дыр силер. Бодуңарны камнаңар. Хүлээлгеңер күүсеткеш, дүрген чанып келиңер — деп, ол бижээн.
#своихнебросаем #мывместе #ЗаРоссию

Предыдущая запись
АКШ-тың болгаш Украинаның кем-херек үүлгедикчилери кибератаканы чорудуп турар
Следующая запись
Сагыш-сеткилдиң онза хайныышкынныг чырык ба­йырлалы-биле!
Меню