Рубрикалар

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым! Тываның Конституциязының хүнү-биле силер бүгүдеге байыр чедирип тур мен!

Бо документиниң тыптып келгениниң төөгүзү байлак. Тываның күрүне болуп сайзырап келгениниң чадалары, силерниң база бистиң ниитилеливистиң өзүп мандып келген үе чадалары аңгы-аңгы.

2001 чылдың май 6-да чаа Конституцияны хүлээп алырының дугайында референдум — бүгү чоннуң бадылаашкыны болган. Республикавыстың Үндезин Хоойлузунуң төрүттүнген хүнү — ол хүн болган.

Демократтыг Конституцияларның ортумаа-биле туруп болур хире үези 17 чыл дээрзи билдингир болгай. Бөгүн бистиң Конституциявыс 19 чыл болуп турар. Ийе, ол дээрге шылгалдалар болгаш бодамчалыг шыңгыы кыйгырыглар-биле долган белен эвес чылдар-дыр. Ылап-ла, шак ындыг үелерде кижи бүрүзүн болгаш бүгүдени камгалаар даянгыыш, эптиг-чөптүг чоруктуң чөлеңгиижи болур арга көстүп келир. Бистиң Конституциявыс «назы-хары чедишкен» үени чедиишкинниг ажып келген.

 Конституцияның ёзулуг чоннуу болуру дег, эң эки бадыткал турбас. Конституция ёзугаар амыдырап-чурттап өөренип алыры дээрге демократияның дээди школазы-дыр, ону бистер шупту шиңгээдип алыр ужурлуг бис. Бистиң республикавыстың Үндезин хоойлузу нарын, доктаамал ажылдап турар механизмниг болгаш, дириг. Бурунгаар болгаш чүгле бурунгаар чоруурунга ол биске дузалап турар.

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым, бо байырлал хүнүнде эң берге, дүвүренчиг үелерде, бо Хоойлу бистиң шуптувуска амыр-дыштыг келир үени магадылап чоруур дээрзинге бүзүрээр бис. Хоойлу күштүг болуп турда, кандыг-даа нарын берге чүүлдер биске коргунчуг эвес.

Тыва Республиканың Чазааның Баштыңы Ш.Кара-оол. #ШынПредыдущая запись
Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалы Май 1-биле, хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым!
Следующая запись
Филармония бажыңындан ада-чурт дайынынче үдеп турган
Меню