Рубрикалар

Хүннүң медээлери

Соталыг харылзаа станциязын тургускан

Апрель 11-де Тожунуң Ырбан суу­рунга Тываның информастыг технологиялар төвүнүң специалис­тери фемтосотту – 1 километр радиустуг биче күчү-күштүг баазалыг станцияны тургускан. Тайга черде турар Ырбан суурга бо дээрге эң эки технологтуг шиитпир-дир – деп, төптүң директору Чингис Ондар тайылбырлаан.

«Бо хүннерге чедир Ырбан суурга кажан-даа соталыг харылзаа туруп көрбээн: бүдүн суурга чаңгыс таксофон ажылдап, ында-хаая солуннар болгаш чагаалар чедирер, кол медээлер тарадыкчылары почтачылар турган.

Бо хүннерде Тожу – эпидемиологтуг төптүң кичээнгейинде. Маңаа дөрт хонук бурунгаар регионда коронавирус халдавырының бир дугаар таварылгалары илереттинген. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы езугаар, регионнуң эң шыырак эмчилери, эрге-чагырга болгаш эрге-хоойлу органнары, санитарлыг пос­тулар дүн-хүн чок ажылдап, дизельдиг электри станциялары ажылдап, реанимация оруннарын салган. А бо хүннерде ында соталыг харылзааны тургускан.

Ам ырбанчылар соталыг харылзаа дузазы-биле сагыш аарып, дүвүреп турган чоок улузунче, төрел-дөргүлүнче долгап каар аргалыг апарганнар.

Ол ышкаш Тываның аңгы-аңгы булуң­нарында чурттап турар кижилер чаңгыс чер-чурттугларын деткип, социал четкилерде «Тожу, силер-биле кады бис» деп кыйгырыгны бижип турарлар. Чурттакчы чон бүрүзү Тожунуң кадык-чаагай чоруу дээш тейлеп турар.

Ырбан суурнуң өөреникчилери бот-өөредилгеже шилчээн

Апрель 13-тен эгелеп, чуртта коронавирус талазы-биле тургустунуп келген эпидемиологтуг байдал-биле холбаштыр, школачылар дистанциялыг өөредилгеже шилчээн. Ынчалза-даа регионнуң чамдык өөре­никчилериниң онлайн медээни алыр аргазы чок, оларга Тываның девис­кээринге дөрт хонук бурунгаар коронавирус халдавырлыг аарыының баштайгы демдектери илереттинген Ырбан суурнуң школазының өөреникчилери хамааржыр.

Амгы үеде Ырбан школазында 39 өөреникчи бар, оларның 13-ү эге класс­тарда, 24-ү ортумак школада, а ийизи 11 классты доозуп турар.

Өөредилге яамызының ду­жаалын езугаар, уруглар­ның өөредилгезин организас­таарының 4-кү аргазын айтып тодараткан. Ол езугаар электроннуг почта хааржактарын таварыштыр, өөредилге материалдарын чорудуп бергеш, бот-өөредилгени организастаан.

Школаның 39 өөреникчи­леринге план езугаар эртем­нер­ниң онаалгаларын саазын кырында белеткеп кылган. Күүсеткен онаалгаларны хайгаараары-биле, башкының болгаш өөреникчиниң дневниктерин ажылдап кылган.

Өөреникчи бүрүзүнүң күүсе­дир ужурлуг материалдарын халдавыр чок арга-биле ада-иелеринге дамчыдар. Школачылар саазын кырынга бердинген онаалгаларны боттары кылып күүсеткен соонда, база-ла ада-иелери таварыштыр дамчыдар.

Бистиң корр. #Шын

Предыдущая запись
Венгр Ева Каналаш – тыва чоннуң чоок өңнүү
Следующая запись
Биче бизнес кажан ажылдаарыл?
Меню