Рубрикалар

“Хүреш” стадионунга культура биле спортту канчаар каттыштырганыл?

Национал театрның “Сүзүүм – театр, күчүм – хүреш, чүрээм — Тыва” деп театржыткан көргүзүүн бо чылын Тыва Арат Республиканың тургустунганындан бээр 100 чыл оюнга тураскааткан.

Театржыткан программада кол чүүл театрның артистерин, аъттары-биле чыскаалып алган республиканың чазааның үрер хөгжүм оркестриниң хөгжүмчүлерин, “ЦСКА-Тыва” элээди уругларның спорт школазының кижизиттирикчилерин болгаш республиканың национал хүрежиниң шыырак мөгелерин хаара тутканы болуп турар. Ол ышкаш Россияның президентизин болгаш Украинада нацизмниң когун үзер талазы-биле тускай операцияны деткиир тема база кирген. Программаның авторлары, тургузукчулары улусчу театрны, шеригниң эрес-дидим чоруун болгаш тыва чоннуң спортчу чоргааралын каттыштырып шыдаан.

Сөөлгү салыглар мурнунда Мөңгүн-Тайганың малчыны, Россияның көдээ ажыл-агыйының алдарлыг ажылдакчызы, Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы, Тыва Республиканың Ордениниң кавалери, КУБ “Мөген-Бүренниң” солуттунмас удуртукчузу Өшкү-Саар Ооржакка сөстү берген.

Өшкү-Саар Аракчааевнаның бүдүрүлгези фронтуже муң ажыг банкада какпактаан сарлык эъдин чоруткан деп сөстерни дыңнааш, чон аажок өөрүп, адыш часкаашкыннары-биле уткуп алганнар. Тываның база бир национал хүрешке шыырак мөгелериниң бирээзи, 55-ки бригаданың дайынчызы Сергелең Ондарга деткимче кылдыр бызаалыг сарлыкты белекке берген. Сергелең Ондар амгы үеде тускай операция үезинде балыглангаш, шериг госпитальында эмнедип чыдар. Сергелеңниң ачазы Өшкү-Саар Аракчааевнаның холундан сертификатты алган.

Чайгы хүреш сезонун ажыткан май 1-ниң хүрежинге Эрзин кожуундан “Начын мөге” Баасан Баткар шүүп үнген. Улуг-Хемден “Арзылаң мөге” Айдың Монгуш үжүүрлешкен. Үшкү-дөрткү черлерни Чөөн-Хемчиктен Кежик Ооржак, Таңдыдан Амир Ховалыг алганнар. Таңдының мөгелери Тайлун Оюн, Херел Сагаан-оол, Сүт-Хөлден Каң-Болат Куулар база Барыын-Хемчиктен Ай-Демир Саая 5-тен 8-ки черлерге келгеннер. Тиилелгеже чүткүлү дээш тускай шаңналды Эрзин кожууннуң мөгези Ценд-Аюш Монгушка, чараш арга дээш Барыын-Хемчиктен Сергей Ондарга тускай шаңналдарны тывыскан. Эң-не чараш девигни күүсеткени дээш тускай шаңналды Тожу кожуундан Хүлер Кушкаш алган.

Театрның кол режиссёру Сайдаш Монгуштуң тускай шаңналынга “Арзылаң мөге” Айдамир Монгуш төлептиг болган.

Организаторлардан аңгыда, бо чылын республикада алдарлыг спортчу болгаш спорт организатору Владимир Сумакинович Биче-оолдуң акы-дуңмазы база хүрештиң деткикчилери болган. Бо чылын апрель 27-ден тура Тыва Республиканың Баштыңының дужаалы-биле “Хүреш” стадионунга Владимир Биче-оолдуң адын тывыскан.

ТМГ медээлерден
Чуруктар Буян Ооржактыы

Предыдущая запись
Михаил Воскресенский Кызылга келген
Следующая запись
Бижиктиг-Хая суурнуң чурттакчы чонунга өөрүнчүг болуушкун
Меню