Рубрикалар

“ХӨӨМЕЙИМНИ САЛБАС-ЛА МЕН…”

Лопсан Мундукайның Март 8-ке уткуштур чарлаан концертинге хос­туг олут чок болган. Дыка аныяк хирезинде сураглыг хөөмейжи республика чергелиг болгаш чурт деңнелинде болуп эртип турган конкурстарның каш дакпыр лауреады болгаш “Гран-при”дээди шаңналдың эдилекчизин Тывада танывас кижи чок.
“Бичии тургаш-ла сценаже үнер, “мени чарлавыт, мен Коңгар-оол Ондар дег ырлаайн” – дээр кижи” деп, авазының эштери чаптап сагынды. Ол 2019 чылда Кызылдың А.Б. Чыргал-оол аттыг колледжизин дооскаш, Тыва национал оркестрниң хөгжүмчүзү болуп ажылдап кире берген. Ол-ла чылдың кыжын Тыва Национал музейниң ажылдакчыларының чалалгазы-биле Моолга аян тудары-биле бар чыткаш, озал-ондакка таварышкан түңнелинде бо хүннерге чедир эмнээшкин ап турар.
Травматолог эмчилерниң дузазы-биле талантылыг аныяк хөгжүмчүнүң бут кырынга катап туруп кээрин чоок кижилери, эштери болгаш хөөмейниң мөгейикчилери идегел-биле манап турар. Ынчангаш болуп эрткен концертке кижи бүрүзүнүң чугаалаан чымчак сөстери болгаш күзелдери: бодунга бүзүрел, ынак эжи Ай-Хоо-биле быжыг ынакшылдыг болгаш кадыы каң дег болуру болган.
Кончуг чараш концертке орус, тыва, англи, итальян ырларны Лопсан Мундукайдан аңгыда өске сураглыг артистер, “Алаш” бөлүү, Тыва национал оркестр, Мерген Куулар, Ай-Кыс Кыргыс, “Чаңгы-Хая” бөлүү дээш өскелер-даа күүсеткен.
Кадыының аайы-биле ажылдавас ужурлуг деп эмчи комиссиязының шиит­пири бар-даа болза, чонун өөртүп, ол бергелерге торулбаан, сценаже үнүп, “Хөөмейимни салбас-ла мен, хөмге суккаш чүктеп аар мен” деп сөстерни бадыткап чорууру, аныяк хөгжүмчү кайгамчыктыг чараш болгаш кижизиг мөзүлүг деп көргүзүп турар.
“Шын” солун-биле ооң номчукчула­ры­ның мурнундан депутаттар болгаш эрге-чагыргада ук айтырыг дугайында шиитпир хүлээп алыр эргелиг яамы даргаларындан дилээривис болза, талантылыг хөөмейживисти деткип, күрүнелер аразында харылзаа тудуп, сургакчылап чорааш кадыын чидиргенин барымдаалааш, Кызылга чурттаар оран-савадан күрүне мурнундан бээрин база айтырыгны шиитпирлептерин дилээр. Ажылдап чораан черинге амгы үеде юридиктиг хамаарылгазы чок, Национал оркестр хоойлу-биле ажылче хүлээп алыр эргези база чок, ховар дээн чараш үннүг оглувусту деткип, доктаамал ажылдавас-даа болза, уран чүүлден ыравайн, чаа ажыттынган Хөөмей Академиязынга-даа башкылаар шактар алгаш мергежили-биле чонунга бараан болуп чорзун деп сорулга-биле, хоорайга Лопсан Мундукайны быжыглаар, бажың-балгатты ховар талантызы дээш үндүрүп бээрин Тываның бүгү чонну деткиир боор деп бүзүреп артывыс.
Шаңналдары:
“Хамнаарак 2014” Гран-при
“Хамнаарак 2015” Лауреат
“Сыгырганың сыгыды” диплом
“Сарадак 2015” Гран-при
“Дельфийжи оюннар” дипломнар 2015, 2018, 2019 ч.ч.
“Хөөмей 2018” делегей чергелиг симпозиум лауреат
“Сочинчи олимпиада талантылары 2016” – диплом
ТР-ниң Чазааның Баштыңының дип­лому 2017 ч. “Аныяк талантыларның деткимчези”
“Үстүү-Хүрээ 2017” диплом
“Дембилдей 2017″ диплом
“Сыгыт 2020” Гран-при
“Тоол болгаш тоол чажыды” 2021 ч.
Бистиң корр.

Предыдущая запись
АЛТАЙЛАР АРТЫШТЫҢ КОГУН ҮСПЕЗИН НЕГЕП ТУРАР
Следующая запись
Билип алыры артык эвес
Меню