Рубрикалар

ХӨГЖҮЛДЕГЕ ҮЛҮГ-ХУУЗУН КИИРИП ЧОРУУР

Амгы болгаш келир үе, ажыл-амыдырал дугайында онлайн ужуражылганы республиканыӊ Чазаа январь 6-да, январь 8-те эрттирген.

Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг чурттуӊ аӊгы-аӊгы булуӊнарында ажылдап чурттап чоруур чүс ажыг чаӊгыс чер-чурттуглары-биле аӊаа чугаалашкан. Оларныӊ бирээзи, хөй-ниити ажылдакчызы Мерген Хомушку мынча дээн:

«Кадрлар чедишпезиниӊ дугайында айтырыг Россия Федерациязыныӊ бүгү 85 субъектилеринде чидиг болуп турар. Москваже бүгү чурттан улустар көжүп кээп турар-даа болза, ажыл-агыйныӊ тускай адырларыныӊ талазы-биле кадрлар Москвада безин чедишпейн турар. Күш-ажылчы кижилерни хаара тудар дээш регион бүрүзү амыдырап-чурттаарынга эӊ эки байдалдарны, янзы-бүрү эки чүүлдерни тургузуп, эрге-байдалдарны бээрин саналдап турар. Ол дээрге социал адыры, инженерлиг структуразы сайзыраӊгай болгаш ажылчын олуттары бар болгаш, адааннажып шыдаар регионнарныӊ стратегиязы-дыр. Чаӊгыс чер-чурттугларывыстыӊ өске регионнарже, өске чурттарже чоруп турары – анаа чүүл-дүр. Күш-ажылчы мигрантыларныӊ уруг-дарыы эки школаларда, дээди өөредилге черлеринде өөренип турар. Эртем-билиг чедип алгаш, арга-дуржулгалыг апаргаш, олар Тываже чанып келир. Бир эвес чанып келбейн-даа баар болза, боттарыныӊ Төрээн чериниӊ экономиказынга инвестиция киирип шыдаарлар. Чурттуӊ аӊгы-аӊгы регионнарынга, даштыкы чурттарга ажылдавышаан, олар дөмей-ле кижи төрелгетенниӊ сайзырал хөгжүлдезинге боттарыныӊ үлүг-хуузун киирип турарлар. Организакчыларга, Владислав Товарищтаевичиге, бо хемчег дээш улуу-биле өөрүп четтирдивис»

Онлайн-конференцияныӊ киржикчилери сагыш-сеткилин доюлдуруп чоруур бодалдарын, саналдарын Тываныӊ Баштыӊынга чугаалап, ажык чугааже чаӊгыс чер-чурттугларын чалааны, тускай хемчегни уштап-баштап эрттиргени дээш өөрүп четтиргенин ынчаар илередип турганнар.

Р.ДЕМЧИК

Предыдущая запись
ДЫШТАНЫР ХҮННЕРДЕ ЭМЧИЛЕР ШУДУРГУ АЖЫЛДААН
Следующая запись
ЧЕДЕРИ БЕРГЕ СУУРЛАРНЫҢ ЧОНУНГА ЭПТИГ
Меню