Рубрикалар

Хөгжүлдеже баштайгы базым

 

           Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазының хемчеглерин акшаландырар чурумну РФ-тиң Чазаа бадылаан.

    Ук программаның ачызында Тывага 3 800 чаа ажылчын олуттарны ажыдар. Инфестицияның хемчээли 5, 4 ажыг млрд рубль. Программаны 2024 чылга чедир күүседиринге чылдың-на федералдыг бюджеттен миллиард рубльду бээр. Улуг төлевилелдерни тудуп кылырынга бюджеттен дашкаар хөреңгиден 124,8 млрд. рубльду киириштирер.

Хөгжүлде программазының бо чылын боттандырар төлевилелдериниң акшаландырыышкыны удавас республикага чедип келир. Ол дугайында РФ-тиң Экономиктиг хөгжүлде сайыды Максим Решетников дыңнаткан. Видео-конференция харылзаазы-биле эрттирген хуралга Карелия, Алтай, Тыва республикаларның удуртукчулары киришкен.  

          План ёзугаар кезек объектилерде ажылдарны эгелей берген. Кол инфраструктуралыг төлевилелдерге: Кызыл-Курагино демир-оруу, аэропорттуң кызыгаар эрттирилге пунктузу, «Хандагайты» эрттирилге пунктузунга каайлы терминалы, регионнуң ийи оруун федералдыг хуу өнчүже шилчидеринге хамаарыштыр федералдыг сайыттар-биле аңгы хуралдаар ужурлуг дээрзин Тываның Баштыңы тайылбырлаан. Сайыт Максим Решетников республиканың Чазак Даргазын деткээш, Хөгжүлде программазының күүселдезинге неделя санында мониторинг эрттирери чугула дээрзин айыткан.

          «Тываның хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазының акшаландырар механизмин ажылдадыпканы дээрге моторну хөделдирер зажиганиениң дүлгүүрүн долгапканы-биле дөмей. Төлевилел болгаш объект бүрүзүнүң ажыл-чорудулгалары – мөөрейлер, керээлер, дорт хамаарылгалыг ажылдар дөгере акша-хөреңги-биле шимчеп эгелээр. Мындыг үеге баш бурунгаар белеткенип алганывыс эки болду. Бөгүнде бис ажылдарның керээ-дугуржулгаларын херек кырында кылып алган бис, чамдык черлерде ажыл шуудай берген. РФ-тиң Экономиктиг хөгжүлде сайыды Максим Геннадьевич Решетниковтуң бистиң республикавысты мактап чугаалааны ужур-чөптүг. Ооң-биле чергелештир программаның боттандырыышкынын саададып, ооң ажылынга когаралдыг болгаш ажылды ара соксадып болур хире чүүлдерни баш удур бодаар херек. Ынчангаш сайыттарны мурнады шиитпирлеп ажылдаарынче хөөннеп тур мен. Инфраструктуралыг кол төлевилелдеривис дугайында аңгы хуралды организастап эрттирерин Тываның куратору Максим Геннадьевичиден диледим. Сайыт чөпшээрешти. Тываның программазын күүседиринге ооң улуг сонуургалдыг болуп турары болза, идегелди берип, сорук киирип турар» -деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан.

Тыва Чазактың парлалга албаны

                                                         

Предыдущая запись
Аъттыг шериг Тывада
Следующая запись
Үерниң уржуктары
Меню