Рубрикалар

Хөгжүмчүнүӊ үлегери дүжүткүр болзун

Россияныӊ ат-сураглыг хөгжүмчүлери, тодаргайлаарга, Леонид Лундстрем деп школа-фестивальдыӊ төлээлери Тывада ийи дугаар кээп турар.

Ёзулуг хөгжүмнүӊ үнезин сеткилинден дыӊнап, угаап-бодап билип алырынга үрезин дег үлүг-хуувусту киирери сорулгавыс ол дээрзин Леонид Лундстрем тайылбырлаан. Ол — Улуг театрныӊ оркестриниӊ солизи, чурттуӊ шылгараӊгай хөгжүмчүзү. Ооӊ ирези бүгү делегейде билдингир композитор, дирижер Олег Лундстрем Тываныӊ сураглыг композитору Алексей Чыргал-оол-биле Казаньныӊ консерваториязынга кады өөренип чораан эжи болду.

Чоокта чаа-ла Донецк республикага, Мариуполь хоорайга бистиӊ шериглеривиске хөгжүм-аялганы күүседип турган аныяк хөгжүмчү Петр Лундстрем бөгүн Тывада чедип келгеш, Р.Кенденбиль аттыг школаныӊ уругларынга скрипка ойнаарыныӊ уран аргаларын өөредип турар.

Республиканыӊ В.М.Халилов аттыг күрүне филармониязынга мөӊгүн баштыг хөгжүмчүлер Леонид Лундстрем (скрипка), Владимир Нор (виолончель), аныяк хөгжүмчүлер Мария Воскресенская (фортепиано), Петр биле Полина Лундстремнер (скрипка) дүүн концерт үндүрген.

Делегейниӊ классиктиг музыказыныӊ шыгжамырындан утка-шынарлыы-биле шилип алган аялгаларыныӊ күүселдезиниӊ онзагайы, хоюг-чымчак дыӊналып кээри-даа, сагыш-сеткилге тааланчыг. Залды шыгырт долдур олурупкан көрүкчүлер бир шак чартык үениӊ эрткенин-даа билбейн барган.

Концерт доосту бээрге-даа, таравайн, ыыт чок олурган, хөгжүм-аялга улустуӊ сагыш-сеткилге ол хире амыр-дышты сөӊнээни ол.

Тывага ховар келир хөгжүмчүлер май 1-ге чедир концерттерни бараалгадып, хөгжүм школаларыныӊ өөреникчилерге мастер-класстар эрттирер.

«Шын» солун ёзулуг патриотчу хөгжүмчүлер дугайында субботада үндүрүлгезинге чырыдар.
Р.Демчик

Предыдущая запись
Наркоманияны болдурбас дээш
Следующая запись
«Шагдаа Стёпа даай» — Бүгү-российжи чогаадыкчы мөөрей
Меню