Рубрикалар

 Хөй-ниити транспортунга чоруурунуң эптиг схемазын шилип алырын саналдаан

Тываның Орук-транспорт комплекизиниң яамызы Кызыл хоорай мэриязы-биле кады маршрут четкизин сайзыраңгайжыткан схеманы бадылаар кылдыр салган. Чаа маршруттарга база оларның тургузуунга хамаарыштыр бодунуң бодалын кижи бүрүзү бо айтыгже киргеш, илередип болур:     https://forms.yandex.ru/cloud/621de8dd5c723796f20ce648/ 

Регионнуң Баштыңы Владислав Ховалыг Дээди Хуралга Айыткалында бергени найысылал база ол чоок-кавы черлерде муниципалдыг транспорт шимчээшкининиң графигин эде көөр даалгазын күүседип, ону кылган.

Кызыл хоорайда пассажирлер аргыштырылгазының шынарының база айыыл чок чоруунуң айтырыы шагда-ла тургустунуп келген. Владислав Ховалыг ол байдалды шиитпирлээр дээш, хөй-ниити транспортунуң маршруттуг шимчээшкинин шын тургузарын саналдаан. Регионнуң Орук-транспорт яамызы баштыңның даалгазын күүседир хемчеглер планын тургузуп, кылыр ажылдарның хевирлерин база ону күүседир хуусааларын ында айыткан. Ажылдап кылган чаа автобус маршруттарының эптиин найысылалдың база ол чоок-кавы черлерниң чурттакчылары база аалчылары баштай үнелээр. Бадылаашкынче хөй-ниити транспортунуң 19 чаа маршрудун киирген, ооң бирээзи транзиттиг.

Амгы үеде Кызылды хандырып турар 26 маршруттуң узуну 35 км (10-тан 50 км) чедип турар болгаш, сөөртүкчүге экономиктиг ажык чок. Ол айтырыгны шиитпирлээр дизе, маршрут четкизин эде тургузар апаар.

Кызылдың чөөн талазындан маршруттар Кочетов кудумчулааш, дедир Ленин кудумчулап чоруур кылдыр. А барыын таладан үнер маршруттар Лениннээш, дедир Кочетовтап чоруур.

Маршруттарның чаңгыс оруктап чоруурун болдурбайн, узунун кызырыптарга, экономиктиг ажыктыг болур, а кызырган база ап каапкан маршруттарда транспорт аймаан бар шугумнарже эде хуваар.

Амгы үеде Кызылдың агломерациязында доктаамал 26 маршрут бар, ооң 18-зи хоорайны база 8-зи хоорай чоогун хандырып турар. Хүн бүрүде маршруттарже ортумаа-биле 150-200 транспорт аймаа үнүп турар.

ТР-ниң Чазааның парлалга албаны
Предыдущая запись
 Айыыл чок чоруктуң неделязы
Следующая запись
Тывада Росхереглелхайгааралының эргелели эрткен чылдың түңнелдерин үндүрген
Меню