Рубрикалар

ХӨЙ УЛУС-ЧОН ЧЫЫЛГАН ХЕМЧЕГЛЕР ЭРТТИРЕРИ ХОРУГЛУГ

Росхереглелхайгааралдың Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң дыңнадыы-биле алырга, бо хүннерде аарыгның халдавыры хонук санай кызырлып турар. Ындыг чүүл 2021 чылдың август 2-ден тура күштүг шеглел-кызыгаарлаашкыннарның кезик-чамдыызын уштур арганы берген.

Үүрмектеп бараан садар черлер, садыг төптери болгаш комплекстер, аъш-чемге хамаарышпас барааннар садар бүдүрүлгелер садып алыкчыларның долдунуу 50 хуудан ашпайн турда, ажылдап болур апаар. Долдунуу шак-ла ындыг хуулуг чунар-бажыңнар, хеп чуур база аштаар черлер болгаш ательелер ажылдап эгелээр.

Фитнес-клубтарга болгаш залдарга, чараштаныр, баш дүгү таарар, мага-бот нугуур черлерге база салаа-сайгыт чараштаар салоннарга дараазында негелдени тургускан: баш буруңгааргы бижидилге ёзугаар клиентилер хүлээп алыышкынын оларның долдунуу 25 хуудан ашпайн турда чорудар.

Оон аңгыда, үстүде айыттынган объектилерниң ажылын катап эгелээринге кол негелде болза, сайгарлыкчыларның боттары база бүдүрүлгениң ажылдакчылары тарыткан турары болур. Эмчилерниң ажылдап болбас деп түңнел үндүргени ажылдакчылар хамчык үезинде ажылга туруп болбас.

Бүдүрүлгениң удуртукчулары ажылдакчыларының кажан тарылга эрткенин чигези-биле айтыкан даңзыны Росхереглелхайгааралдың регион эргелелинче киирер. Ооң-биле чергелештир албан черлери Росхереглелхайгааралдың тургусканы айыыл чок чоруктуң дүрүмнерин биеэги хевээр сагыыр ужурлуг. Ковидке удур хемчеглерниң сагылгазынга хайгааралды күштелдирер.

COVID-19-туң хамчыының байдалдарында бүгү республиканың девискээринге хөй улус-чон чыылган хемчеглерни эрттирери хоруглуг. Айыылдыг бөлүкке хамааржыр кижилер (65 хардан өрү назылыг кижилер болгаш иштиг-сааттыг херээженнер) ырактан ажылдаарын уламчылаарлар. Ажылчын туруштарга “эртенги шүүрээшкинни”, бактерялар узуткаар дериглер-биле дезинфекцияны доктаамал хевирге чорудар, амы-хуунуң камгалал дерии база антисептиктер албан турар ужурлуг.

Коронавирустуң ужун республикага калбартып киирген шеглел-кызыгаарлаашкынннарның дараазында чадазын кажан уштуру чурттакчы чоннуң амгы эпидемиологтуг негелделерни күүседиринден база тарылганың шапкынчыырындан хамааржыр.
Бөгүнгү байдалдан алырга, COVID-19-ка удур вакцинаның бирги эми-биле 83 854 кижи тарыткан (тарылганың планындан 67,5 хуу), 62 407 кижи долу курсту эрткен болуп турар (пландан 50,2 хуу).

Росхереглелхайгааралдың Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң болгаш Кадык камгалал яамызының сан-медээзи-биле алырга, август ийиниң хүнү-биле Covid-19 хамчыындан 160 таварылга бүрүткеттинген.

#Росхереглелхайгаарал #Эпидбайдал #Кадыккамгалаляамызы #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
АВГУСТ 2-ДЕ 160 ААРЫГ КИЖИ ИЛЕРЕТТИНГЕН
Следующая запись
УЛУГ-ХЕМЧЕ СТЕРЛЯДЬ БАЙЛАҢНАРЫН САЛГАН
Меню