Рубрикалар

ХӨЛДЕРГЕ, АРЖААННАРГА ДЫШТАНЫР ЧУРУМ

Коронавирус хамчыыныӊ үезинде республиканыӊ хөлдеринге дыштаныр дүрүмнерниӊ дугайында Тываныӊ бойдус курлавырларыныӊ болгаш экология яамызы чурттакчыларга болгаш аалчыларга тайылбырлаан.

Хамчыктыг аарыг эпидемиязыныӊ үезинде аржааннарга, хөлдерге дыштанып турар улустуӊ майгыннарыныӊ азы чаглактаныр өске-даа чүүлдериниӊ аразы беш метрден эвээш эвес болур.

Аржаан сугларга, хөлдерге улустуӊ дыштанып алырынга таарымчалыг хандырылга черлери (бааза, дыштанылга бажыӊы, пансионат) боттарыныӊ шөлүнүӊ чүгле 25 хуузунга дүүштүр кижилерни хүлээп ап болур.

Бо негелделерни «Чаа коронавирустуг хамчыкты тарааны-биле холбаштыр, Тыва Республиканыӊ чурттакчы чонунга санитария-эпидемиологияныӊ чаагай чоруун хандырар талазы-биле хемчеглер дугайында» №223 Чарлыкта айтып каан. Чарлыкты 2021 чылдыӊ июль 6-да үндүрген.

Эрткен неделяда Чагытай, Дус-Хөл болгаш Хадыӊ хөлдерге дыштанып турган улустар бойдустуӊ тускай камгалалдыг черлеринге сагыыр чурумну үрээн. Оларга хамаарыштыр 18 административтиг протоколду тургусканын республиканыӊ экология яамызы дыӊнаткан.

Р.Демчик очулдурган.

#Эпидбайдал #Коронавирус #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ХҮННЭЭРЕКТИГ ЧАА-ХӨЛ КОЖУУН
Следующая запись
ЧЫРЫТКЫЛЫГ КЕЛИР ҮЕ РЕСПУБЛИКАВЫСТЫ МАНАП ТУРАР
Меню