Рубрикалар

ХӨМҮР ӨРТЭЭ ЧОННУ ӨӨРТКЕН

Республиканыӊ Чазаа бо күзүн хөмүр өртээн хөлүн эрттир аартатпас дээш, чоннуӊ амыдыралын бодай аарак, ооӊ өртээн доктаадып тургускан. Чонну оттулар чүүл-биле хандырар хүлээлгелиг организациялар ооӊ өртээн ам өстүрбейн турар дээрзин Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг социал четкилерге арнынга бижээн:

«Хөмүр уургайлары Тываныӊ Чазааныӊ тургузуп каан өртээ-биле бир тонна хөмүрнү 2220, 19 рубль деп садып турарын бодум бүзүреп көрдүм. Бажыӊ-балгадын, пекарнязын одаар хөмүр-дашты Чадаананыӊ уургайындан садып ап турар ол чер чурттуг улустар-биле ужураштым, чамдыызы Чыраа-Бажындан келген болду. Чанында кожууннар «изиг-дашты» база моон дажыглап сөөртүп турар. Хөмүр-даш өртээн элээн чиигедипкениниӊ ачызында, өг-бүле бюджединиӊ акша-хөреӊгизин элээн камнап алганын чаӊгыс чер-чурттугларым чугаалап турлар. Бистиӊ шиитпиривистиӊ чөптүг-шын болганыныӊ оон дээре бадыткалы чок боору чадавас. Чоннуӊ садып ап шыдаар өртээн ол деӊнелинге хевээр тургузар дээш шупту хемчеглерни алыр бис»

Кожуун бүрүзүнде хөмүр өртээн албан-хүлээлгелиг кижилер хынап көрүп турар.

Р.ДЕМЧИК.

Предыдущая запись
ӨӨРҮШКҮМНҮ ИЛЕРЕТТИМ
Следующая запись
РЕСПУБЛИКАДА ЭПИДЕМИОЛОГТУГ БАЙДАЛ
Меню