Рубрикалар

ХӨМҮР ӨРТЭЭН ЧИИГЕДИР ДЭЭШ АЖЫЛДАП ТУРАР

Республиканың удуртукчузу-биле «Дорт чугаа» үезинде чонну база бир дүвүредип турар айтырыг хөмүр-даш өртээ болган. Ол талазы-биле Тываныӊ Чазаанда кандыг хемчеглер алдынып турарыл?

Ук айтырыг дээш шупту чурттакчылар-биле дөмей Владислав Ховалыг боду база дүвүреп турарын демдеглээн. Ынчангаш нарын айтырыгны Россияныӊ Президентизи Владимир Путинге дыӊнаткан ужуру-даа ол.

«Хөмүр айтырыы-биле амгы үеде таптыг ажылдап эгелээн мен. Мээӊ даалгам-биле Өртектер албаны ук өртектиӊ экономиктиг үндезилиин санап көрген. Боттарывыстыӊ саналгавысты Федералдыг антимонополия албаны-биле шүүштүрдүвүс. Түӊнелинде хөмүр өртээн бадырар аргавыс бар болган. Амгы үеде Даг руда компанияныӊ ээлери болгаш удуртукчулары-биле чугаалажыыкынны чорудуп турар. Өртекти чиигедир дугайында баштайгы чугааны кылган бис. Чоокку үеде база бир ужуражыр ужурлуг бис. Амдыызында олар үзүктелиишкинни алган. Ам болур ужуражылгада бот-боттарывысты билчип, эки түӊнелге келиривиске идегээр мен. Чүгле ынчан ону чонга бүзүрелдии-биле чугаалап шыдаар боор мен» — деп В.Ховалыг чугаалаан.

#Дортчугаа #Владиславховалыг #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЭКИ КӨРГҮЗҮГЛЕРИ ДЭЭШ САЯ ТҮӉНҮГ ШАӉНАЛДАР
Следующая запись
БАЙДАЛ ДҮШКҮҮРЛҮГ БОЛУП АРТПЫШААН
Меню