Рубрикалар

ХӨМҮР-ДАШ ӨРТЭЭ ӨСКЕРИЛБЕС

Бо хүннерде Каа-Хем хөмүр-даш уургайындан хөмүр-даш чүдүрүп алыр дээш, ында 300 ажыг чыгыы машиналар хүннүң-не тырлы берген турар. Оларга хөмүрнү чүдүрүп четтикпейн турарын уургайның удуртулгазы дыңнаткан.

Хөмүр-дашты Каа-Хем хөмүр-даш уургайындан садып алгаш, улаштыр чонга аар өртек-биле садып турар “сайгарлыкчы” бис дээр кижилер ындыг байдалды тургузуп турар. Сентябрь 19-та соңгулдалар эрте бээрге, хөмүр-даш өртээ өзүп эгелээр деп дамчыыр чугааны олар тараткан дээрзинге каразыг эрге-чагырга органнарында бар.

Республиканың одаар чүүл болгаш энергетика сайыды Роман Кажин-оол хөмүр-даш өртээнге хамаарыштыр тайылбырны берген. Тыва Республиканың Чазааның доктаалы ёзугаар хөмүр-даш өртээ 1 тоннада 2 220 рубль кылдыр 2022 чылга чедир өскерилбес деп, ол дыңнаткан.

Чурттакчы чонга хөмүр-дашты чүдүрүп садарын дүргедедир талазы-биле хемчеглерни ап чорудуп турарын, кожууннарда болгаш Кызыл хоорайда 14 одаар чүүл складтары дамчыштыр чурттакчы чонга хөмүр-даш садарын организастаарын база Роман Кижин-оол чугаалаан.

Одаар чүүлдүң бо хевирин Каа-Хем болгаш Чадаана хөмүр-даш уургайларындан чурттакчы чонга Тываның Чазааның доктаадып тургускан өртээ ёзугаар садып турары доктаамал хыналдада дээрзин база ол демдеглээн.

Шаңгыр-оол МОҢГУШ белеткээн.

#Экономика #Каа_хемхөмүр_дашуургайы #ТР_ниңодалгаболгашэнергетикаяамызы #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
В. ХОВАЛЫГ: ШИЛИЛГЕНИ КЫЛЫП КӨРЭЭЛИҢЕР
Следующая запись
«ШАНХАЙНЫҢ» ОРНУНГА «МӨҢГҮН» ДЕП ЧАА МИКРОРАЙОН ТУТТУНАР
Меню