Рубрикалар

Хөмүр-даш чедиргени дээш, субсидияны кымнарга бээрил?

 

                  Республиканың ырак-узак суурларынга хөмүр-даш сөөртүп  чедирген хуу сайгарлыкчыларга, юридиктиг черлерге субсидия бээриниң чурумун база ук доктаалда тайылбырлап бижээн. Шак ындыг субсидия алыр черлерге күрүне болгаш муниципалдыг албан черлери хамаарышпайн турар. 

                  Субсидияны хөмүр-даш тывыштыг уургайдан тура, 90 ажыг километр ырак черлерге хөмүр-даш сөөртүп чедирип берген юридиктиг черлерниң, хуу сайгарлыкыларның транспорт чарыгдалының орнун эгидер сорулга-биле бээр.

                  ТР-ниң Оттулар чүүл болгаш энергетика яамызы субсидияны конкурстуг шилилгениң түңнелдери-биле бээр. Шак ындыг шилилге конкурсту организастааш, эрттирериниң чурумун, хуусаазын, ай-хүнүн, көргүзер документилериниң дугайында чарлалды, беш хүн бурунгаар дыңнадыр. Чарлаан соонда, беш ажыл хүнү эрте бээрге, билдириишкиннерин документилерни хүлээп эгелээр.

                  Субсидия алыкчыларын тускай комиссия чогуур негелделерге дүүштүр шилиир. Конкурстуң комиссиязы дээрге доктаамал коллегия органы болур. ТР-ниң күүсекчи эрге-чагырга органнарының, эртем болгаш профессионалдыг ниитилелдерниң, социал угланыышкынныг хөй-ниитичи организацияларның төлээлери, ол ышкаш ук адырның мергежилдиг эксперт специалистери коллегияның ажылынга дорт киржир. Коммиссияның составын ук яамы эрге-хоойлу актызынга бадылаар.  

                  Субсидияны алырынга шилиттирген юридиктиг чер азы хуу сайгарлыкчы бир эвес субсидияның негелделерин, сорулгаларын болгаш чурумун хажыдар болза, Россия Федерациязының болгаш Тыва Республиканың хоойлужудулгазы-биле харыысалганы хүлээп алыр.

                  Рада Демчик.

 

         

Предыдущая запись
Мөгелер уязы
Следующая запись
ЧҮГҮРҮК МАЛ КУР-ЧЕР СУУРДА
Меню