Рубрикалар

ХАЙЫРАКАНДА — ЧАА ДАЗЫЛГА БАЖЫӉЫ

Улуг назылыг улустарныӊ амыдырал-чуртталгазын экижидип, таарымчалыг байдалды тургузар угланыышкынныг тудуг төлевилелинге 200 млн рубль инвестиция киирген. Ооӊ 63 хуузун, азы 119 млн. рубльду шиӊгээткен.

«Улуг салгал» регионалдыг программаны «Демография» национал төлевилелдиӊ шугуму-биле боттандырып, Каа-Хем биле Улуг-Хем кожуунда кырганнар болгаш инвалид улустарны ажаап-тежээр дазылга бажыӊнарынга чаа корпустарны кылган. Хайыракан суурда дазылга бажыӊынга немей сезен кижи чурттап болур ийи чаа оран-саваныӊ тудуу адакталган.

– Тудуг объектизиниӊ белеткел ажылдары, түр үеде чурттаар бажыӊнар тудуу, крышазын кылыры, чылыглаары, соӊга-хаалга салыры, чылыг болгаш электри хандырылгазы, вентиляция, канализация четкизи кылдынган. Иштики ханаларын болгаш девиирлерин малгаштап чугайлаар ажылдарны ам кылып тур бис. Девискээрни аштап, бок-сагын үндүрер ажылдар база бар. – деп, Андрей Суваӊ, дазылга бажыӊыныӊ директору тайылбырлаан.
Социал объектиниӊ тудуун неделя санында хынап турар. Февраль эгезинде тудуг ажылдарыныӊ 63,34 хуузу кылдынган деп түӊнээн.

Чаа дазылга-бажыӊын амгы үениӊ санитарлыг болгаш өртке удур негелделеринге дүүштүр кылып турар.

Тывага 2022 чылда оон-даа өске социал албан черлеринге капиталдыг септелгелер кылыр дээрзин республиканыӊ күш-ажыл яамызы дыӊнадып турар.

Р.ДЕМЧИК.

Предыдущая запись
ӨӨРЕНИКЧИЛЕР ШКОЛАЖЕ БАРЫП ЭГЕЛЭЭН
Следующая запись
МУГУР-АКСЫНДА ЭЛЕКТРИ ЧЫРЫЫН БЕРИПКЕН
Меню