Рубрикалар

Хандагайтының школачылары ада-чурт дайынының төөгүзү мөөрейге тергиидээн

«Төрээн чуртумга, чонумга ынак мен, чоргаарланыр мен» деп «Чаңгыс демниг Россия» партиязының Тывада салбырының тургускан төлевилелин езугаар Дээди Хуралдың депутаттары школачылар аразында республика чергелиг оюн-мөөрейни февраль айда эрттирип эгелээн.

Чадаанага барыын таланың Өвүр, Мөңгүн-Тайга, Чөөн-Хемчик кожууннарының өөре­никчилери бо оюнга бот­тарының кызымакка­йын, эртемче чүткүлдүүн көргүс­кеннер. Мөөрейни ТР-ниң Дээ­ди Хуралының даргазының чөвүлекчизи Ирина Самойленко Чадаананың 1 дугаар школазының «Память», Хандагайтыдан «Патриот» база Мөңгүн-Тайганың «Звезда» командаларынга айтырыгларны салып, башкарып эрттирген. Депутат Ульяна Монгуш, Чөөн-Хемчик кожууннуң баштыңы Дор­жу Монгуш, Хандагайты школазында төөгү башкызы Чодураа Монгуш олар тиилекчилерни илереткеннер.Оюннуң айтырыглары кол­дуун­да-ла Ада-чурт да­йынының дуга­йында, каш чылда эгелээнил, Тыва Арат Рес­публикадан каш эки турачы дайынче аъттаныпканыл дээш оон-даа өске. Мөөрей 6 кезектиг, уруглар айтырыгларга бижимел-биле-даа, аас-биле-даа харыылап турган. Дайын дугайында ырларны күүседип, шүлүктерни шээжи-биле чугаалааннар, харын-даа боттарының чогаадыкчы чоруун көргүскени солун болган. Мугур-Аксындан «Звезда» командазының оолдар, уруглары малчын араттарның Кызыл Шеригге дузаламчыны канчаар чыып турганын-даа көргүстүлер. Хандагайтының «Патриот», Чадаананың «Память» командаларының уруглары Ада-чурттуң улуг дайынынче аъттаныпкан эки турачылар Мезил-оол Тюлюш, Нурзат Тюлюш (санитар) дугайында тайыл­бырлап таныштырганнар. Бо мөөрейге бодамчалыг, шалыпкын шын харыы­лаар ужурлуг, уруглар чамдык айтырыгларга бергедежип-даа тур­­дулар. Оон ыңай, көрүкчүлерге база айтырыгларны салырга, боттарының шаа-биле харыылааннар.

Оюннуң түңнелинде Өвүрнүң Хандагайты школазының «Пат­риот» командазының өөре­ник­чилери тии­лээн, 2-ги черге Му­гур-Аксының «Звездазы», үшкү черге Ча­даа­наның 1 дугаар­ шко­ла­зының өөреникчилери төлептиин көргүскеннер. Шаң­нал-макталды Дээди Хуралдың төлээлери тыпсып, уругларга моон-даа соңгаар чедиишкиннерни база эртем-билигже ак орукту күзээннер. Чөөн-Хемчик ко­жууннуң баштыңы Дор­жу Монгуш моон-даа соңгаар мын­дыг солун мөөрейлерни уруг­лар садтарынга, эге класс өөре­никчилеринге эрттирерин сүмелээн. Ада-чурт­туң Улуг да­йынының база ты­ва эки турачылар дугайында айтырыг­ларга школачылар боттарының кызымаккайы-биле харыылап турганын база ырак-узактан келген Мөңгүн-Тайганың, Өвүрнүң-даа, Чадаананың-даа өөреникчилериниң бедик сонуур­галдыын база төөгүнү уктап өөренири чугула деп, Ульяна Байыр-ооловна биле Ирина Пет­ровна онзалап демдеглээннер.

«Хөй номчуттунар болза эки-дир, бо мөөрейниң эртип турары солун болгаш өөредиглиг болду» – деп, Чадаананың 1 дугаар школазының өөреникчизи Саглай Тулуш чугаалады. Бо-ла школада төөгү башкызы Светлана Куулар өөреникчизиниң чугаазын чүүлдүгзүнүп, ам-даа эки белеткенирин демдегледи. Мугур-Аксының школазында төөгү башкызы Дозураш Салчактың уруглары шыырак белеткенип алгаш келгеннер. Аныяк башкының өөреникчизи Ай-Хаан Ондар, Хандагайтының «Патриот» командазындан Белек Монгуш төөгүнү сонуургаарын немей чугааладылар.

Шынап-ла, мындыг өөредиг­лиг оюн-мөөрейлерни удаа-да­раа эрттирер, дараазында Каа-Хемниң школачыларының аразынга, ооң соонда өске кожууннарга база уламчылаар дээрзин депутат Ульяна Монгуш дыңнаткан.

Ася Түлүш.

Авторнуң тырттырган чуруктары. #Шын

Предыдущая запись
Кышты үдеп, часты уткуп…
Следующая запись
Сергей Шойгу, Үрүле Кандан – “Бай-Тайга кожууннуң күш-ажылдың маадырлары”
Меню