Рубрикалар

Харылзаа шугумун шөйүп эгелээн

Тываның Информатизация болгаш харылзаа яамызы “Чурагайлыг экономика” национал төлевилелче кирип турар “Информациялыг инфратургузуг” федералдыг төлевилелди боттандырары-биле кожууннар болгаш сумулар чагыргаларының даргалары-биле харылзааның оптиктиг удазын шугумун шөер дөзевилелди дугуржуп эгелей бергенин @tmgnews17 дыңнадып тур.

Чээрби сумуга болгаш 11 кожуунга харылзааның оптиктиг удазын шугумун Бай-Тайга кожууннуң Найырал сумузунга, Барыын-Хемчиктиң Хөнделеңге, Каа-Хем кожууннуң Бүрен-Бай-Хаак, Дерзиг-Аксы, Эржей сумуларга, Кызыл кожууннуң Кара-Хаак сумузунга, Мөңгүн-Тайга кожууннуң Тоолайлыг, Өвүрнүң Чаа-Суурга, Бии-Хемниң Аржаан, Өөк, Хадың, Шивилиг сумуларынга, Таңдының Владимировка, Хадың-Аксы, Тес-Хемниң Берт-Даг, О-Шынаа, Ак-Эрик сумуларга, Улуг-Хемниң Эйлиг-Хемге, Эрзинниң Нарын сумузунга бир дугаар тургузар.

Бо хүнде харылзаа шугумун шөер ажылдар дугурушкан дөзевилел езугаар эгелээн. Эрзин болгаш Бии-Хем кожууннарда дөзевилелдерни долузу-биле дугурушкан.

Бистиң республиканың чурагайлыг чаартылгазынга информация инфратургузуг эргежок чугула. Ол чүүл экономика, кадык камгалал, өөредилге адырларынга болгаш күрүне удуртулгаларынга чурагайлыг технологияларны шиңгээдир арганы бээр.

2019 чылдан эгелээш, республиканың девискээринде “Информациялыг инфратургузуглар” федералдыг төлевилелди боттандырып, ооң аайы-биле республиканың 369 социал ужур-уткалыг объектилеринге дүрген харылзаалыг интернетти киирерин планнаан.

#Чурагайлыгэкономика #Националтөлевилел #Информациялыгинфратургузуг #Федералдыгтөлевилел #Информатизацияболгашхарылзааяамызы #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
Кандидаттар тодараттынган
Следующая запись
Хөй националдыг чуртувустуң келир үези
Меню