Рубрикалар

ХАРЫЫСАЛГАНЫ КҮШТЕЛДИРЕР

«Бойдустуӊ айыыл-халаптыг база техногенниг янзылыг онза айыылдыг байдалдарындан чонну болгаш девискээрлерни камгалаарыныӊ дугайында» №68 Федералдыг хоойлуга дүүштүр, республиканыӊ Кол санитарлыг эмчизиниӊ саналынга даянып, Тываныӊ Башыӊыныӊ 2020 чылдыӊ апрель 6-да үнген №76-а Чарлыынга өскерилгелерни киирген.

Хамчыктыг аарыгныӊ тараарын болдурбазы-биле кижи бүрүзү бодунуӊ болгаш чоок улузунуӊ кадыкшылы дээш харыысалгалыг болур.

2021 чылдыӊ 9-11 класстарныӊ доозукчу кежээлерин эрттирер дугайында ада-иелерниӊ дилеглерин хуу сайгарлыкчылар болгаш организациялар хүлээвес ужурлуг.

Доозукчуларга аттестат тыпсыр байырлыг ёзулалдарга санитарлыг дүрүмнерни бүрүнү-биле сагыыр. Агаар-бойдус аяс болза, даштыгаа эрттирер.

Байырлалга келир ада-иелер ийи кезектиг тарылганы эрткенин, коронавирустан аарывайн турарын көргүскен тест харыызын класс башкызынга көргүзер. Маска болгаш перчатка кедер, социал дистанцияны сагыыр.

Культурлуг дыштанылга албан черлеринге болгаш хөй-ниитиниӊ чемненилге черлеринге доозукчулар кежээлерин эрттирбес. Республиканыӊ күүсекчи эрге-чагырга органнары бо бүгүнү хынаар. Хоруглуг хемчеглерни тоовайн, ажылдап турар барымдааларны чогуур албан черинге дыӊнадыр.

Чамдык улусту, кадыы кошкак болгаш 65 хардан өрү назылыг ажылдакчыларны, дистанциялыг чурум-биле бажыӊындан ажылдаар кылдыр шилчидер.

#Тываныңчазаа #Чарлык #Өөредилгеболгашэртемяамызы #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #Tuvanews

Предыдущая запись
УЛУГ-ХЕМНИҢ СУМУЛАРЫНГА ИНТЕРНЕТ
Следующая запись
Күрүне ажылдакчыларын тарылга алыр хүнүнде ажылындан хостаар
Меню