Рубрикалар

ХООРАЙНЫҢ АРЫГ-СИЛИИ — БИРГИ ЧЕРДЕ

Тывада каът бажыңнарның чурттакчылары хөй чылдар иштинде канчаар болдунар-дыр, ынчаар чурттап келген деп болур. Бажыңнар чанынга уруглар ойнаар шөлчүгештерниң, чадаг кижи кылаштаар оруктарның септелгези болгаш подъезд иштин чугаалаан-даа херээ чок. Бети дизе ол айтырыгны шиитпирлеп, уштап-баштаптар хире, аңгы ведомство безин туруп көрбээн. Ажыл-агыйжы ээ көрүш – Владислав Ховалыгның өскелерден ылгалы ол. А чонну кандыг айтырыглар дүвүредип турарын ол мэрияга ажылдап тургаш-ла эки билир. Ынчангаш хоорайга арыг-силигни, чурттаарынга эптиг байдалдарны тургузары-биле күрүне хөреңгизин эде хуваап эгелээни ол. Коммунал ажыл-агый талазы-биле сөөлгү чылдарда чыглып келген айтырыгларны дарый чок кылыры болдунмас дээрзи билдингир. Ынчалза-даа ажыл бо чайдан эгелей бээр. Ол дээрге бичии уруглар ойнаар он-он шөлчүгештерниң, подъездилерниң, бажың чанының оруктарының септелгези-дир.

Владислав Ховалыг хоорайның арыг-силии бирги черге турарын Карим Сагаан-оолдан негээн. «Арыг-силигни кезээде хыналдага алган турар ужурлуг. Өске регионнардан аалчылар хөйү-биле бисте кээп турар болгай. Олар мында ажыл-агыйжы, арыг-силиг чон чурттап турар деп билзиннер» — деп, ол демдеглээн.

Ол дээрге анаа-ла хоозун сөстер эвес-тир. Кызылдың мэринге ажылдап турган он чылында бок-биле демиселди баштайгы чергеге салып турган. Ынчангаш хоорайның чараш, арыг-силиг овурун киирери-биле 308 контейнерлер болгаш 77 бок төгер тускай шөлдерни кылыры-биле 10 сая рубльди аңгылаан. Ам чүгле ол ажылды боттандырары-биле садыглажыышкыннарны кылыры арткан. Бок октаарынга немелде шөлчүгештер болгаш контейнерлер күзүн-не туруптар. Оон аңгыда грейдерлер, бок сөөртүр машиналар болгаш өске-даа техниканы немей садары көрдүнген.

📢Каът бажыңнар болгаш ооң подъездилерин септээр акшаны республиканың чазаа аңгылап бээр

Бо чылын Кызыл хоорайның 783 подъездизинге ээлчеглиг септелгени кылыр. Акшаландырыышкын регионалдыг бюджеттен көрдүнген, а септелгени башкарыкчы компаниялар чорудар. Шупту 84 хөй квартиралыг бажыңнарны септээри планаттынган. Оон аңгыда Ак-Довуракка – 46, Шагаан-Арыгга – 60, Хову-Аксынга – 35 подъездилерни септээр.

«Республикада хөй аал чурттаар бажыңнарның шуптузун хевир киирер улуг ажылдар эгелээн. Чүгле бажыңнар эвес, чанында девискээрлерниң, шөлчүгештерниң, оруктарның септелгезин база чорудар. Оон аңгыда девискээрлерниң чырыдылгазын база өөренип көөр. Ол бүгү ажылды бедик деңнелге, шынарлыг чорударын Владислав Ховалыг бистен негээн» — деп коммунал ажыл-агый сайыдының албан-хүлээлгезин күүзедип турар М. Мынын-оол дыңнаткан.

📢Кожууннарга асфальт

Владислав Ховалыгның даалгазы-биле чагырга төптеринче оруктарны сайзырадыры-биле 530 сая рубльди аңгылаан. Муниципалитеттерге сөөлгү 20 чылдар дургузунда ындыг кичээнгей туруп көрбээн дээрзинге орук-транспорт комплекизиниң сайыдының албан-хүлээлгезин күүседип турар Шораан Чыргал-оол бүзүрелдиг. «Маргыш чок туруп көрбээн таварылга-дыр. Бо акша-хөреңги республиканың бүгү муниципалитеттериниң орук четкизин сайзырадырынче үнер. Административтиг төп бүрүзүнге бир километр чартык хемчээлдиг асфальтылаан орук турар. Суурнуң кайызынга асфальтылыг орук херегин чагырга черлери кончуг эки билир. Ынчангаш оларның-биле сүмележип тургаш кылыр бис» — деп, Ш. Чыргал-оол демдеглээн.

Аржаана ЧАМЗЫРЫН белеткээн.

#Чуртталга_коммуналажыл_агыйы #Орук_транспорткомплекизиниңяамызы #Септелгелер #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ТУДУГЛАР ЧҮГЛЕ 51 ХУУ КҮҮСЕТТИНГЕН
Следующая запись
КЫЗЫЛ КОЖУУННУҢ ЧЕДИИШКИННЕРИ БОЛГАШ ЧЕТПЕС ЧҮҮЛДЕРИ
Меню