Рубрикалар

Хоозун дүвүрел долган дыңнадыгларның салдары

Тыва Республикада сайгарлыкчылар эрге-ажыктарын камгалаар талазы-биле төлээ Ренат Ооржак бо үеде чуртта, республикада тургустунуп келген байдал-биле холбаштыр бараан-сараан, аъш-чем хандырылгазынга хамаарышкан айтырыгларны тодаргайлаан:
📢 Россия чугула херек аъш-чем аймаа-биле бодун боду хандырттынып турар-даа болза, чамдык барааннар чедишпейн баар байдалдар тургустунуп турган болгай. Ол бүгү чүүл мессенджерлерге дарый аъш-чем аймаан, ылаңгыя кырлыг-кара (гречка) болгаш чигирни ыяавыла садып алыр болза эки дээн чергелиг хоозун дүвүрел долган үен-даян дыңнадыгларның салдары-биле колдуу-ла тургустунуп келген садып алыкчыларның хереглелиниң улгатканы-биле түр үеде ук бараан аймаа чедишпейн барганы ол.
Эрге-чагырга черлери хамаатыларны дүвүредип турар айтырыгларга харыы кылдыр бүгү талазындан хынап каан, чүгле шын болгаш чаа медээлерни парлап үндүрүп турар Объясняем.рф деп тускай порталды тургускан.
Даштыкыдан бараан аймаа эккеп турар Тываның сайгарлыкчыларынга «Биржа импортозамещениядан» медээлер база хереглеттине бээри чугаажок деп бодап тур мен.
Ук сервистиң дузазы-биле чагыкчылар садып алыксаан барааннарының дугайында медээлерни парлап үндүрер, а бараан хандырыкчылары боттарының өртек-үне талазы-биле санал-оналдарын база ук бараанның аналогтарын артык чарыгдалдар, чөпшээредиглер болгаш киржикчилер чокка чорудуптар аргалыг.
https://etpgpb.ru/portal/import-substitution/

Харылзаа тудар аргалар:

Улетпүр болгаш садыг-саарылга яамызының “изиг шугуму”: +7-903-199-53-48, ол дугаарже WhatsApp база Telegram дамчыштыр бижип болур.
Электроннуг почтазы: export@minprom.gov.ru,

Даштыкы садыг-саарылга адырында Чурттар аразында кооперация болгаш лицензиялаашкын департаментизиниң телефоннары: +7-495-870-29-21 (немелде саны 28743).

Быжыг туттунуп, артык дүвүрелге алыспазы – бо хүннерде эң-не дээре базымывыс ол.
#ОбъясняемРФ #Продовольствие #Импортозамещение 💥

Предыдущая запись
Алган чээлизи дээш төлевирлер чорударындан дыштанылга
Следующая запись
Өскүстерге чаа бажыңнарының дүлгүүрлерин тывыскан
Меню