Рубрикалар

ИЙИ ТӨЛЕВИЛЕЛ ГРАНТЫЛАР АЛЫР

Тывада “БиблиоБуян” библиотека каттыжыышкынының ийи төлевилели база «Тайга черим чараш малы» деп кожууннуң сарлык байырлалы” төлевилел хамааты ниитилелди хөгжүдеринге субсидиялар хевирлиг Тыва Республиканың Баштыңының грантыларын тыпсырының конкурзунга тиилекчи болганнар.

Шак ынчалдыр, “БиблиоБуянның” бирги төлевилели А. С. Пушкин аттыг Национал библиотеканың үндезининге шимченир шинээ шеглиг уругларга амыдырал дуржулгазын, социал ижигиишкинни байлакшыдар, делегейже көрүжүн база чогаадыкчы арга-шинээн хөгжүдер, оларның хоойлу ёзугаар төлээлеринге информастыг курлавырларга чедингир болурун хандырар сорулга-биле чайгы инклюзивтиг чогаадыкчы делгемни тургузарынче угланган.

Уругларның чогаадыкчы хөгжүлдезиниң талазы-биле ажыл-хемчеглерниң программазы эт-херексел кылырының уран чүүлүнүң, чурулга бөлгүмнериниң; классиктиг болгаш амгы үениң уруглар литературазының ыыткыр номчулгаларының ажылын, улуг кижилер болгаш чажыттары-биле харылзааларны, компьютерге өөредилгелерни, аудиовидеоматериалдарның көрүлдезин, арыг агаарга аар-берге эвес күш-дамыр ажылдарын хаара тудуп турар.

Төлевилелдиң бюджеди 600 979 рубль болган, ооң 540 979 рубли – грантының түңү, 60 000 рубли – А. С. Пушкин аттыг Национал библиотеканың кады акшаландырыышкыны.

Мөңгүн-Тайганың төпчүттүнген библиотека системазы-биле кады ажылдап кылган «Тайга черим чараш малы» деп кожууннуң сарлык байырлалы” ийиги төлевилел Соңгу чүктүң байдалдарында чурттап чоруур мөңгүн-тайгажыларның чаңчылчаан амыдыралының дугайында билиишкиннерни улам ыңай калбартырынга Сарлык болгаш сарлыкчылар хүнүн байырлаарының калбак программазы көргүзүп турар.

“Сарлыктың тывылганының төөгүзү”, “Сарлыкты ажаап-тежээриниң дүрүмнери” темаларга эртем-практиктиг конференцияларны, шүлүкчүлер, композиторлар, хореографтар, фотографтар конкурстарын, өглер хоорайының ажыдыышкынын, сүт-эът барааннарының делгелгезин, улустуң тывыш херекселдерин кылырынга мастер-класстарны организастаарын төлевилел көрүп турар.

Ол ышкаш төлевилелдиң иштинге Кызыл-Хая суурга чурт-шинчилел музейин тудары көрдүнген.

Төлевилелдиң ниити бюджеди – 340 549 рубль, ооң иштинде грантының түңү – 301 549 рубль, 40 000 рубльди Мөңгүн-Тайга кожууннуң культура килдизи кады акшаландырар.

#Грантылар #Сарлыкбайырлалы #Пушкинаттыгнационалбиблиотека #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
АВЫЙГАНДА БАЖЫҢ-ИНТЕРНАТ ЧААРТТЫНГАН
Следующая запись
“АЖЫК ЧУГАА” ЭРГЕ-ЧАГЫРГА БИЛЕ ЧОННУҢ АРАЗЫНДА ХАРЫЛЗАА ТУДАРЫНГА АЖЫКТЫГ БОЛГАН
Меню