Рубрикалар

ИНФОРМАСТЫГ ХАЛДААШКЫННАР КҮШТЕЛИП ТУРАР

Виктор Глухов, Тыва Республиканың Дээди Хуралының депутады:

— Информастыг дайын дөмей-ле дайын болур болгай. Аңаа аштырып болбас ужурлуг бис. Адак-ла дизе, дайзынның сээннеп кааны нүгүл-мегезинге алыспас болза эки. Бо хүннерде Украинаның талазындан информастыг халдаашкыннар күштелип турар апарган. Бистиң хамаатыларывысты коргудуп-сүртедир, чуртта ниити байдалды баксырадыр дээш бүгү-ле чүүлдерни кылып турлар. Инстаграмга орустар чуртталга бажыңнарын бомбалап турар деп медээ РЕКЛАМА кылдыр үне халып кээрге кижи кайгап ханмас! Ол дээрге таргеттиң дузазы-биле бисти олурту мегелээр дээн бужар үүлгедиг-дир! Бо хүннерде бистиң чуртувустуң удуртулгазынга бистиң деткимчевис херек болуп турар, бис шериг албанныгларывысты деткип, Донбассты база чуртувустуң кызыгаарларын камгалаары эргежок чугула дээрзинге хензиг-даа чигзинмес ужурлуг бис. Бодунуң чонун Украина чыл чылы-биле качыгдадып келген, кажан-бир шагда ол миннип, Барыын чүктүң дыңнангыр, мелегей ойнаарагы чораан-дыр мен деп чүүлдү медереп биле бээр дээрзинге идегээр мен.

Предыдущая запись
НАЦИЗМ КАЖАНДА-ДАА БАЖЫН КӨДҮРБЕС УЖУРЛУГ!
Следующая запись
«МӨҢГҮН» МИКРОРАЙОНУНУҢ ТӨЛЕВИЛЕЛИНИҢ ХӨЙ-НИИТИ САЙГАРЫЛГАЗЫ ЭГЕЛЭЭР
Меню