Рубрикалар

ИШТИКИ ТУРИЗМНИ ХӨГЖҮДЕР ДУГАЙЫНДА ДУГУРЖУЛГАГА АТТЫ САЛГАН

Петербургта бүгү-делегейниң экономиктиг шуулганының ийиги хүнүнде Сибирь федералдыг округта регионнарның делгелгезиниң ажыдыышкыны болган. Бо шөлге шуулганның киржикчилери девискээрлерниң инвестициялыг арга-шинээ база саналдаан төлевилелдери-биле таныжар аргалыглар. Делгелгениң ажыдыышкынынга Красноярск крайның губернатору Александр Ус-биле кады Тываның Чазааның Баштыңының албан-хүлээлгелерин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг киришкен.

«Улуг Сибирь» деп стендиниң баарынга Тываның Чазааның Баштыңының албан-хүлээлгелерин түр күүседип турар Владислав Ховалыг “Сибирь дугуржулгазы” каттыжыышкынче кирип турар регионнарның удуртукчулары-биле кады Сибирьже кирериниң болгаш иштикиниң туризмин хөгжүдериниң дугайында Дургуржулгага ат салган.

— «Улуг Сибирь. Ол дээрге чүгле ук барымдааны бадыткааны эвес, а кожа-хелбээ регионнар-биле ниити стендивисти шак ынчаар адап, шуулганның бүгү киржикчилеринге Сибирьниң күчүзүн бараалгадып турар бис – деп, Владислав Ховалыг демдеглээн. – Россияда иштики туризмге хереглел биеэги дег бедип олурар, а улуг арга-шинектиг бистиң регион өске артканнарны чүгле сүрер черинде бис. Бөгүн ат салганывыс Дугуржулга Тывага туризмни хөгжүдеринге, инфраструктураны тургузарынга дузалаар. Бистиң регионнуң турисчи сорунзалыын бедидери-биле ук төлевилелдиң эң идепкейлиг киржикчизи болур күзелдиг бис. Бо адыр бут кырынга быжыгып кээри билек регионнуң экономиктиг өзүлдези эгелээр. Ол дээрге чаа ажылчын туруштар, сайгарлыкчы чоруктуң идепкейжилгези база үндүрүг киирилдезиниң өзүлдези-дир. Республиканың чазааның командазы шуулганга үндезиннии-биле белеткенген, инвесторларга саналдапкы дег чүүлдер бисте бар”.

Туризм адырынга комплекстиг инвестиция төлевилелин (КИТ) ажылдап кылган “Сибирь дугуржулгазы” регионнар аразының каттыжыышкынының күүсекчи комитединиң бодап турары-биле алырга, КИТ-че «Туризм болгаш хүндүлээчел чоруктуң индустриязы» национал төлевилел база кирип, ол федералдыг акшаландырыышкынны алыр ужурлуг. Ук төлевилел чүгле регионнарның эвес, а регионнар арызында инвесттөлевилелдерни деткиир хүлээлгелиг. Ооң аразында — «Улуг шай оруу», «Билиглер коъжу. Сибирь», «Сибирьниң алдын дээрбээ. Сибирьни ажыдып тура», «Кайгамчыктыг Сибирь. Обь хемге эжиндириишкин» маршруттар.

Оон аңгыда Владислав Ховалыг Росхереглелхайгаарал-биле кады ажылдажылганың дугайында меморандумга ат салышкан. «Арыг агаар» федералдыг төлевилелдиң боттаныышкынынга Росхереглелхайгаарал дузаны кадар.

«Бистиң, Сибирь регионнарының, чидиг айтырыгларывыс дөмей – агаарның хириккени чүгле Тывада чидиг айтырыг болбайн турар… Хоочураан айтырыгның шиитпирлээшкининде баштайгы базымнар ам безин кылдынган» — деп, Владислав Ховалыг демдеглээн.

#Экономиктигшуулган #ПМЭФ_2021 #Сибирьдугуржулгазы #Владиславховалыг #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тува #Tuva #TMG #Tuvanews

Предыдущая запись
«Чедер» удавас эжиктерин ажыдар
Следующая запись
Ам-на амырадывыс
Меню