Рубрикалар

IT-ТЕХНОЛОГИЯЛАРНЫҢ ШАЛЫПКЫН САЙЗЫРАЛЫ

Тыва Республиканың чурагайлыг хөгжүлде сайыды Аяс Бартан Россияга IT-технологияларның шалыпкын сайзыралынга хамаарыштыр бодунуң бодалын илереткен:

— Президент Владимир Путин РФ-тиң Чурагайлыг хөгжүлде яамызының IT-технологияларның сайзыралынга хамаарышкан эгелээшкинин деткээн. Бодум хуумда аңаа өөрүп тур мен.

IT-компанияларны үндүрүгден хостааны болгаш хыналда органнарының талазындан чиигелделер доктаатканы чурагайлыг хөгжүлдениң сайзыралынга улуг идиг болуру чугаажок. Эгелеп алган ажылын уламчылаарынга болгаш чаа-чаа төлевилелдерни кылырынга 3-тен хөй эвес хуулуг чээлилерни олар ап болур. Оон ыңай, ук компанияларда ажылдап турар 27 хар четпээн оолдар шериг албан-хүлээлгезин соңгаарладып алыр азы чиигелделиг ипотека ап болур дээн ышкаш ажыктыг талалары хөй. Капсырылгалар чогааткан компаниялар болгаш ону боттандырган улуска чиигелделер дээштиг болуру чугаажок.

Тывада дыка хөй оолдар, уруглар IT-технологияларны сонуургап турар деп билир мен. Үстүнде санап адааным деткимчелер оларның сонуургалын улам-на күштелдириптер дээрзинге идегедим.

Айдың ОНДАР белеткээн.

Предыдущая запись
Covid-19-ка удур тарыдылга кампаниязын шапкынчыдар
Следующая запись
РОССИЙЖИ ШЕРИГЛЕРГЕ АКША ТӨЛЕВИРЛЕРИ
Меню