Рубрикалар

Иван Давыдов Тываже киир маңнап келген

Иван Давыдов Омск хоорайның 31 харлыг чурттакчызы, улуг хемчээлдерге маңнаар марафончу. Ол ооң мурнунда Алтай дагларынга, Киргизияның Иссык-Куль хөлүн долгандыр, Таджикистанның Памирниң чазаглыг оруунга ол хонук-хонуу-биле марафоннарга киржип маңнап турган. Ол мындыг хевирлиг марафоннарга 2013 чылда киржип эгелээн. Чоорту дагларга маңнаары ооң сеткилинге кирип, сонуургалы улгадып-ла олурган.

Ол бо чылдың июнь 2-ден тура Саян дээрбээнге хөй хонук иштинде маңнаары-биле белеткенип эгелээн. Бойдустуң янзы-бүрү шаптараазыннарынга: харга-чаъска чагдырып, хатка хадыдып, улуг-бичии черлик дириг амытаннарга таваржып-даа турза, ол сорулгазын чедип албаан шаанда черле тура дүшпес. Ооң ол базымнарындан-на быжыг туруштуу, иштики күжү, шыдамыы көстүп турар. Баштайгы хүннеринде берге-даа болза, чаныш-сыныш чок чоруп олурганын социал четкиде арнында ол бижип турар. Баштайгы 3-4 берге хүннерни эрттирип алырга, чоорту бойдустуң болуушкуннары-даа, черлик дириг амытаннар-даа коргунчуг эвес апаар дээрзин ол бижээн.

Ол бо удаада Хакас Республиканы таварааш, Тывада киир маңнап келген. Ол Тывага кээрге, өске черлер дег эвес, агаар-бойдузу шириин, хары-даа, чаъзы-­даа чаап кээр, хат-даа хадып кээр, дагларда харлар ам-даа эривээн болган. Ынчалза-даа Тываның чону марафончуну хүндүлээчел чаңы-биле сагыш човап уткуп алган.

Ооң мындыг кымдан артык шыдамык болганы анаа эвес дээрзин социал четкиде демдеглелдеринден көрүп болур: “Иштики күжүн бодамчалыг сорулгаларже ажыг­лаарын билир кижилер эвээш-ле боор. Ол күш меңээ бо чылын катап эглип кээп, иштимде отчугаш катап база чалбыышталы берген. Ийи чыл бурунгаар эмчилер мени 4-тен 6 чыл чедир чурттаарың арткан дээн соонда муңгаралга алзып, күжүм чидирипкен мен. Ол ийи чыл куду бадыышкынның, демиселдиң, хөөн калыышкынның берге чылдары болган. Иштики күштү катап база оттурар апарган, ол кончуг берге болду. Мени долгандыр күш-шыдалы-биле үлежип, бодумну катап тиилеп ап шыдаптарынга дузалажыр кижилер бар болганы кончуг эки. Ам ол күштү силерни база шыдаптар кылдыр бээринге белен мен”.

Иван Давыдов ышкаш шыдамыккай, амыдырал дээш бар-ла турган күжү-биле туржуп чоруур кижилер бар болганы кончуг өөрүнчүг. Бодум хуумда ындыглардан үлегер ап болур деп санаар мен.


Чыжыргана СААЯ.

Чуруктарны И. Давыдовтуң социал четкилерде арынындан алган.

#Марафон #Ивандавыдов #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
САКТЫЫШКЫН БОЛГАШ КАЖЫЫДАЛ ХҮНҮ
Следующая запись
АМ БАЗА КУШ ГРИВИ
Меню