Рубрикалар

ИЮЛЬ 1-ДЕН ТУРА УРУГЛАРГА ЧАА СОЦИАЛ ТӨЛЕВИРЛЕР

2021 чылда чаа социал төлевирлерни РФ-тиң Президентизи Владимир Путинниң Чарлыы-биле тургускан. Россияныӊ пенсия фондузу долу эвес өг-бүлениӊ бичии уругларынга пособие дугайында билдириишкиннерни июнь 1-де хүлээп эгелээр.

Долу эвес өг-бүлениӊ 8-16 харлыг бичии уругларынга ай санында бээр пособиениӊ хемчээли бүгү чуртка ортумаа-биле 5 600 рубль болур. Ынчалза-даа ону регион бүрүзүнүӊ чаӊгыс бичии кижиге онааштыр амыдырап-чурттаарынга херек акша-хөреӊгизиниӊ эӊ кудуку хемчээлин барымдаалап санаар. Пособие ооӊ 50 хуузу болур ужурлуг. Ай санында бээр пособиени 8-тен 17 харга чедир назылыг чартык өскүс уруглар, ада-иези шуут чок уруглар база ап болур. Оларныӊ опекуну (попечители) чогууру-биле кылдыртып алыр.

Бичии уругларын чааскаан азырап турар ада-иелер «малоимущий» деп эрге-байдалын бадыткаарынга херек документилерни пенсия фондузунга дужаар. Амыдыраар акша-хөреӊгизи ылап-ла чедишпейн турарынга хамаарыштыр чогуур хыналданы ук фонд кылып чоруткан соонда, пособие бээриниӊ дугайында шиитпирни үндүрер.

«Бичии уругларныӊ пособиезин бээриниӊ кол негелдези – өг-бүлениӊ ай санында ап турар акша-орулгазын көөрү. Чаӊгыс бичии кижиге онааштыр амыдырап-чурттаарынга херек акша-хөреӊгизиниӊ эӊ кудуку хемчээлинден ашпас болур ужурлуг. Өг-бүлениӊ акша орулгазын комплекстии-биле сайгарып көрген соонда, ай санында пособие бээрин томуйлаар» — деп, Пенсия фондузунуӊ төлээлери дыӊнаткан.

Бичии уругларга чаа пособие алыры-биле, билдириишкинни кожууннарныӊ пенсия фондузунга киирер. Хөй хүлээлгелиг төптер (МФЦ) азы күрүне хандырылгаларыныӊ (Госуслуга) порталын таварыштыр база чорудуп болур.

Чаа өөредилге чылынга уткуштур белеткенири — өг-бүле бүрүзүнге улуг чарыгдал. Ынчангаш өг-бүледе школачы бүрүзүнге онааштыр чаӊгыс катап бээр 10 муң рубльду август айда бээр. Кадыыныӊ байдалы кызыгаарлыг 18 хардан өрү назылыг инвалид уругларга азы оларныӊ хоойлу ёзугаар төлээлеринге база 10 муң рубльду бээр.

2020 чылда иштиг херээжен улустарга ай санында 675, 15 рубль пособие ап турган болза, 2021 чылда ооӊ хемчээли бүгү чуртка ортумаа-биле 6 350 рубль апарган. Эртежик (12 неделя хуусаалыг үезинде) эмчи учедунга туруп алган иштиг херээжен улустар пособиени ап болур. Ону база регион бүрүзүнүӊ улуг кижиге онааштыр амыдырап-чурттаарынга херек акша-хөреӊгизиниӊ эӊ кудуку хемчээлин барымдаалап, ооӊ 50 хуузу кылдыр санап бээр.

Рада Демчик белеткээн.

#Пенсияфондузу #Социалтөлевирлер #Пособие #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
КАДАТ ЧОК МАЛ – ООРНУӉ ОЛЧАЗЫ
Следующая запись
СУГГА АЙЫЫЛ ЧОК ЧОРУК АЙЫ
Меню