Рубрикалар

КҮРҮНЕ ЛИЦЕЙИНГЕ «СИРИУС» ТӨВҮН ТУРГУЗАР БЕ?

Бөгүн Тываның Баштыңының албан-хүлээлгелерин күүседип турар Владислав Ховалыг республиканың чазаанга хамаатыларның хууда хүлээп алыышкынын эрттиргенин . Аңаа кол айтырыгларның бирээзинге Тыва Республиканың Күрүне лицейин долгандыр байдал болган. Ооң директору Вера Алдын-оол өөредилге черин ниити-өөредилге албан чери шынарлыг хевээр арттырарын Владислав Ховалыгдан дилээн.

Лицейниң баазазынга «Сириус» эртем-технологтуг өөредилге төвүн тургузар деп турары сайгарып чугаалажылганың өзек чүүлү болган, ону 2023-2027 чылдарда ажылдадып киирери көрдүнүп турар. Инновация объектизинге лицей канчап-даа таарышпас. Лицейниң оран-савазының шөлү «Сириус» төптү организастаарынга көрдүнмээн болгаш эргежок чугула санныг салым-чаяанныг уругларны сыңыштырып шыдавас. Ооң-биле чергелештир амгы үениң төвүнге аңгы юридиктиг тала негеттинер деп, Вера Март-ооловна тайырбырлаан.

«2019 чылдың төнчүзүнде чазак деңнелинге «Сириус» регион төвүнүң концепциязын бадылаарының дугайында айтыышкын үнген. Бодум ооң сайгарылгазынга киришпээн мен – деп, Вера Алдын-оол демдеглеп турар. –Ук төптүң “бажы” көңгүс аңгы-башкы. “Сириусту” тургузарынга эки дериг-херекселдиг элээн каш өөредилге черлерин хаара тудары чугула. Чижээлээрге, янзы-бүрү олимпиадаларга салым-чаяанныг уругларны белеткээринге чүгле лицейниң башкыларындан аңгыда, Тываның күрүне университединиң башкылары база киржир ужурлуг. Төптү ажыдарынга удурланмайн турар бис, ынчалза-даа шыырак билиглиг уругларны өөредирин уламчылаар күзелдиг бис. Ооң кадында, чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын дужаап эгелээн үеден тура, бистиң кижизиттирикчилеривис эң бедик түңнелдерни көргүзүп турар, ылаңгыя математикага болгаш физикага”.

Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызы сөөлгү домак-биле чөпшээрешпейн турар. ТР-ниң өөредилге болгаш эртем сайыдының бирги оралакчызы Наталья Масленникованың эде чугаалап турары-биле алырга, сөөлгү ийи чылда күрүне лицейи математика талазы-биле чаңгыс аай күрүне шылгалдазынга багай көргүзүглүг. Ооң ортумак саны 60-70 аразында, ол дээрге күрүне лицейинге куду көргүзүг болур. Ооң кадында мында эң шыырак башкылар ажылдап турар болгай. Яамыдан тодаргай түңнелдерни чедип алырының дугайында сүме кирип турган – лицейни бедик деңнелче ушта тыртып, өөреникчилерни болур-чогуур деңнелге белеткээри. Математика талазы-биле чаңгыс аай күрүне шылгалдазынга 80 сандан куду эвес көргүзүглүг турар ужурлуг.

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгелерин күүседип турар Владислав Ховалыг ийи таланың бадыткалдарын кичээңгейлиг дыңнап дооскаш, “Сириус” төптү өске шөлдерге тургузарын база күрүне лицейин кадагалап арттырарының айтырыгларын эде ажылдап кылырын айыткан. Республика салым-чаяанныг уругларны доостуруп турар алдар-аттыг өөредилге чери чок артпас ужурлуг. Ол ышкаш Владислав Ховалыг чоокку үеде бо айтырыгже катап эглип кээп, лицейниң чидиг айтырыгларын аңгы сайгарып көөрүн медеглээн.

Арслан АРАКЧААНЫҢ тырттырган чуруктары.

#Күрүнелицейи #Владиславховалыг #Хүлээпалыышкын #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
Кончуг шын шиитпир
Следующая запись
ПРЕЗИДЕНТИНИҢ ДОРТ ЭФИРИНГЕ ИЙИ САЯ АЖЫГ АЙТЫРЫГЛАР КЕЛГЕН
Меню