Рубрикалар

Күштүг эрлер барнаул баар

Эрткен субботада, февраль 8-те, Иван Ярыгин аттыг спорт Ордузунга холушкак хевирниң спортчу маргылдаалары ММА-га Сибирь Федералдыг округтуң бирги чери дээш Барнаул хоо­райга болур турнирге киржир тыва спортчуларның шилилге маргылдаазын эрттирген. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң өмүнээзинден Тываның Дээди Хуралының Даргазы Каң-оол Даваа спортчуларга байыр чедиргеш, Алтай крайга баргаш, Тываның адын төлептиг камгалаарын күзээн.

“Спорттуң бо хевири Тывага алды чыл бурунгаар сайзырап эгелээнден бээр, бо 6 дугаар улуг чемпионат деп санадыр. Маңаа шылгараан шыырак белеткелдиг оолдар март 13-14 хүннеринде Барнаулче аъттаныптар.

ММА-ның мөгейикчилери чаңчыккан аайы-биле ат-сураглыг спортчуларны манап олур боор. Сөөлгү үеде профессионал деңнелче үне берген оолдардан  мындыг хевирлиг маргылдааларны чаа сонуургап чоруур спортчуларны аңгылаан. Ынчангаш бөгүн Өвенчи Иргит, Артур Шагжы болгаш   Россияга, делегейге билдингир өске-даа оолдар октагонче үнмес” дээрзин Тывада ММА федерациязының президентизи Батый Хертек бо турнирниң эгелээр мурнуу чарыын­да тайылбырлады.

Ынчалза-даа бокс, кикбоксинг, хүрешти каттыштырып турар спорттуң холушкак хевирлерин сонуургаар аныяк оолдар бистиң республикада база эвээш эвес дээрзин, бо эрткен турнир бадыткаан. Сес-булуңчук ринг азы октагонга бир дугаар ужуражылгага кикбоксинг тренери Эдуард Салчактың өөреникчизи 18 харлыг спортчу Доржу Монгуш  күштүг теп, шанчып билир бодунуң шыырак удурланыкчызынга удур холунга аарышкылыг болдурар арганы ажыглааш, дүжүп бээрин чедип ап, арыг тиилелгени чедип алган.

Көрүкчүлер аразынга Дор­жунуң  авазы Виктория Монгуш оглун деткип, сагыш човап чедип келген. ММА спортунга хамаарыштыр ооң бодалын айтырарымга, мындыг харыыны берди: “Ылаңгыя Ада-чуртун, өг-бүлезин камгалаар эр  кижиге езулуг эргежок чугула спорт деп санаар мен. Ынчалза-даа оглу дээш  ие кижи черле дүвүреп олурар. Сактырга-ла, тиилеттирип алыр, азы арнынче шанчыптар-даа ышкаш болур”.

Дараазында октагонга Альфред Күжүгет, ол ышкаш сураглыг профессионал боксер Константин Цзюга дөмейлештир чажын өстүргеш, кежегелей өрүп  алган, өскелдерден ылгалып көстүр спортчу  Айслан Хертек олар боой тудуптар арга-биле удурланыкчыларын ажып алгаш, шыырак эрлер-биле тутчур, дараазында түңнел турже эртип келди. 

Бо маргылдаага эң чиик 52 килден эгелээш, эң аар 93 кил деңзиге чедир спортчулар демисешкен. Ооң түңнелинде, Андрей Хертек, Артыш Хертек, Эрес Мартан, Айдаш-Хаан Ооржак, Алексей Хег-оол болгаш өске-даа шыырак белеткелдиг оолдар чемпионнар болганнар. Бирги, ийиги база үшкү шаңналдыг черлер ээлээн спортчуларга хүндүлел бижиктер, медальдарны болгаш акша шаңналдарын тывыскан. 

Мерген ОНДАР.

Арслан Аракчааның тырттырган чуруктары.

DSC_4180 _
DSC_4332 _
DSC_4569 _
DSC_4365 _
DSC_4370 _
DSC_4415 _
DSC_4458 _
DSC_4495 _
DSC_4528 _
previous arrow
next arrow
Предыдущая запись
«Тываджазбэндиниң» мөгейикчилери немешкен
Следующая запись
Баштайгыларның башкызы
Меню