Рубрикалар

КҮСКҮ ШЕРИГ КЕЛДИРИИШКИНИ ЭГЕЛЭЭН

Тыва Республиканың шериг космиссариады 2021 чылдың күскү келдириишкин үезинде шеригже 600 ажыг оолдарны чорудар.

Ол дугайын 2021 чылдың күскү шериг албан келдириишкининиң эгезинде болган брифингиге республиканың шериг комиссары Демир-оол Артына дыңнаткан.

Күскү шериг келдириишкининиң чуруму ооң мурнундагызындан ылгалбайн турар. Ынчалза-даа аныяк шериглерни четчелеп чыып турда, чаа коронавирустуг хамчыктың болгаш сезон аайы-биле ОРВИ, грипп, ангина аарыгларын болдурбазынче улуг кичээнгей салган.

Республиканың шериг комиссариады дараазында сорулгалыг ажылдарны кылыр: Россияның ДОСААФ-ка специалистерниң белеткелин дооскаш, шериг албан эрттирер кылдыр чогуур үезинде чорудар; доктааттынган чурум ёзугаар, чыылда пунктузунга шериглерге таарымчалыг байдалдарны хандырып бээр; шеригже аарыг хамаатыларны азы доктааттынган чурумнуң негелделеринге дүүшпес улустарны чорударын болдурбас.

Тываның шериг комиссариаттарынга, республиканың чыылда пунктузунга чаа коронавирустуг хамчыктың өөскүп тараарынга удур бөлүк хемчеглерни ап, шыңгыы сагывышаан ажылдап турар. Чаа келген оолдарны хыналда-эрттирилге пунктузунга хүлээп алыр. Оон хостуг эртип болбас кылдыр моондак тургускан. Ынчангаш баштай оларның эъдиниң изиин хынаар, covid-19 анализин алыр. Анализтиң түңнел харыызын алган соонда, шеригже келдирткен оолдар изоляторга турар, аңаа баштайгы эмчи шинчидилгезин эрткен соонда, чыылда пунктузунче чорудар дээрзин республиканың шериг комиссары Демир-оол Артына чугаалаан.

Бо сорулгалыг ажылды күүседир дээш, шериг комиссариаттарын медицинаның бүгү эдилел, херекселдери-биле баш бурунгаар хандырган.

Күскү шериг келдириишкини 2021 чылдың декабрь 31-ге чедир болур.

Тыва Республикианың шериг комиссариады белеткээн.

Р.Демчик очулдурган.

#Шеригкомиссариады #Күскүшеригкелдириишкини #Коронавирус #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ТӨӨГҮЛҮГ ҮЕЛЕРИ УТТУНДУРБАС
Следующая запись
АНГАРА БУЛЬВАРЫ 25 ДУГААР БАЖЫҢЧЕ ЧЫЛЫГНЫ БЕРГЕН
Меню