Рубрикалар

КҮЗЕЛИ БҮТКЕН

Социал керээ

Бай-Хаак суурга чонга ужур-дузалыг үш чаа сайгарлыкчы ажылды чаӊгыс хүнде ажытканын дыңнадып тур.

«Социал керээ» — күрүненниӊ боттуг деткимчези. Ооӊ ачызы-биле Буян Хертек — пекарня, Мария Дихаминджия чараштаныр салонну, Римма Чооду парикмахерскаяны ажыдып, сайгарлыкчы ажыл-ижин эгелээннер.

Таӊды кожууннуӊ чагырыкчызы Алик Монгуш, Тываныӊ Чазак Баштыӊыныӊ бүрүн эргелиг төлээзи Эдуард Ензак ажыдыышкын үезинде байырны чедирип, бизнезтиӊ чечектелип сайзыраарын күзээннер.

Социал керээниӊ ачызында күзелиниӊ бүткенин олар чугаалаан. Мария Дихаминджия программа-биле алган акша-хөреӊгизинге косметология кабинединиӊ эт-севин, дерилгезин садып алгаш, хуу салоннуг апарган.

— Бо делегейге күзели чок кижи черле турбаан боор. Шупту улустуӊ күзели бар. Бир кижиниӊ күзели анаа бөдүүн, а өскезиниӊ аажок улуг-даа бооп болур. Күзелин бүдүрер дээш, кижи бүрүзү бодунуу-биле кызып шырбайып чоруур. Чараштаныр салон ажыдып алыр күзелимни чедип алырынга, күрүнениӊ деткимчези — социал керээ дузалаан – деп, Бай-Хаактыӊ чараштаныр салонунуӊ ээзи өөрүп чугаалаан.

Римма Чооду бичиизинден тура парикмахер-визажист болурун күзеп чораан.

— Чашкы күзелим болгаш ынак ажылын кылыры шупту чигзиниишкинимни буура шаапкан. Хуу ажыл кылыр деп шиитпирлеп алдым. Чонну ажылга хаара тудар төптүӊ специалисттери социал керээ чарып алырын сүмелээн. Күрүне деткимче берип турарын чугаалаан. Аргазын тып, деткип дузалап турарын бодап көргеш, чөпшээрештим. Хуу ажылым, клиентилерим, солун идеяларым, төлевилелдерим бар! Улустуӊ аас-кежиктиг болгаш чараш болурунга дузалаары күзелим-дир – деп, Римма Демир-оолована өөрүшкүзүн үлешкен.

Таӊдыныӊ үш чаа сайгарлыкчызы Тываныӊ Күш-ажыл яамызынга, кожууннуӊ чонну ажылга тудар төвүнге сеткилинден өөрүп четтиргенин илереткен.

«Биче болгаш ортумак бизнести, хуу сайгарлыкчыларныӊ эгелекчи саналын деткиири» найионал төлевилелге эки көргүзүгнү чедип алырынга болурунга социал керээ салдарлыг болуп турар.

#Тываныңкүш_ажыляамызы #Социалкерээ #Таңдыкожуун #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ХҮЛЭЭЛГЕНИ ДАМЧЫДЫП БЕРГЕН
Следующая запись
КИЖИ — ЧУРТТУГ, КУШ — УЯЛЫГ
Меню