Рубрикалар

Көдээ ишчилер Чаа-Хөлге байырлааннар

 
Көдээ ажыл-агый болгаш болбаазырадылга үлетпүрүнүң ажылдакчызының хүнүн, бо удаада Чаа-Хөл суурга демдеглеп эрттирген. Эрткен чылын Таңдыга байырлаан.
Мал болгаш чер ажылынга көскү чедиишкиннерлиг араттарны болгаш тараажыларны шаңнап мактаан. Оларның аразында Бай-Тайга кожууннуң Тээли сумудан арат Чодураа Иргит Тываның Баштыңының Өөрүп четтириишкин бижии, Улуг-Хем кожуундан Василий Доспан-оол Тываның Баштыңының Хүндүлел бижии-биле шаңнатканнар. Өвүр кожууннуң көдээ ажыл-агый эргелелиниң специалистери Аяна Куулар болгаш Артык Түлүш Тыва Республиканың Дээди Хуралының Хүндүлүг бижиинге төлептиг болган. Чалааты МУБ-туң тракторизи Тумат-оол Ооржакка, Торгалыг МУБ-туң сигенчилериниң бригадири Юрий Седен-оолга Тываның көдээ ажыл-агый сайыды Айдың Дун Хүндүлел бижиктерни тывыскан.
Малчыннар, тараажылар боттарының ажаап алганы тараа болгаш ногаа аймаан, азырап өстүрген мал-маганын, эътти болгаш ооң кылган аъш-чемни делгеп, байырлалга келген чонга садып-саарганнар.
Байырлалга келген чон Дус-Даг суурдан Чимит Кууларның апарган даг дузун садып ап турганнар.
Бистиң корр.
Предыдущая запись
ЭРТЕМГЕ  ДАЯНЫР
Следующая запись
Хоойлунуң үжүүнге болгаш хамаатыларның эрге-ажыынга бараан болдум
Меню