Рубрикалар

«Көдээ» стажты кымныӊ пенсиязынга немеп бээрил?

«РФ. Тайылбырлап турар» деп порталдыӊ сүмелери

Көдээ ажыл-агый шугумунга 30 чылдан эвээш эвес үе дургузунда ажылдап келген, көдээ черде чурттап турар пенсионер камгаладылга пенсиязынга 25 хуу немедип алыр эргелиг.

«Көдээ» стажты санадып алыр эргелиг улустуӊ даӊзызында 500 ажыг мергежилдерни киирген.

РСФСР-ниӊ девискээринге 1992 чылдыӊ январь 1-ге чедир ажылдап турган колхоз-совхозтарга, машина-трактор станцияларынга, колхоз бүдүрүлгелеринге, артельдерге, көдээ ажыл-агыйынга хамаарылгалыг черлерге ажылдап турган улустуӊ шуптузунга «көдээ» стажты немеп бээр. Кижиниӊ кылып турган ажылы, ээлеп чораан албан-дужаалы, мергежили-даа аӊаа хамаарышпас. Ап турары камгаладылга пенсиязынга 25 хууну немээр.

Пенсияны томуйлап каан болганда, ол көдээ черден хоорайже көжүп чоруй-даа баар болза, 2022 чылда пенсияныӊ өстүрген төлевирин алыр.

Предыдущая запись
Кызыгааржыга тураскааткан кижизидикчи акция
Следующая запись
Украинага тайбың чедип келир, а «сагыш човаачал» кижилер чокта, төрээн черивиске чиик болур
Меню