Рубрикалар

КӨПЕЕК-ДАА БОЛЗА – ДУЗА

Бо чылдың июль айның 1-ниң хүнүнден Тывага электри энер­гия­зының өртээ чиигээр дугайында медээ республиканың чурттакчы чонунга өөрүнчүг болган.

Бистиң республикада электри энер­гиязының кол ажыглакчызы болгаш ооң өртээниң кол төлекчизиниң бирээзи тус черниң чурттакчы чону болгай. Тывага дамчып келген электри энергиязының элээн хөй кезиин хууда кижилер ажыглап турарлар. Оларның ажыглаары 1 кВт. шак электри энергиязының өртээ 3 рубль 65 көпеек апарган. Бажыңнарында электри плиталары тургузуп каан хоорай чурттакчылары 1 кВт. шак электри энергиязы дээш 2 рубль 55 көпеекти төлээр азы мурнунда төлеп турганындан 25 көпеек эвээшти.

Тывага электри энергиязының өр­тээниң чиигелдезиниң ажык-дүжүүн бөдүүн кижилер дораан-на санап түңнеп, чүү хире камналгалыг боорун тодарадып турарлар. Чижээлээрге, Анай-Хаак Бөмбүрүк Кызыл хоорайда чер бажыңныг. Үш ажы-төлүн чааскаан азырап өстүрүп чоруур болгаш, бо ие бодунуң ажылдап алган акшазын болгаш азыралы чок өскүс артканы дээш уругларының пособие акшазын көпеектен көпеекче санап, чарыгдалдарын баш бурунгаар планнаарынга чаңчыгып каан. 1 кВт. шак электри энергиязы 3 рубль 82 көпеек турда, бир айда ортумаа-биле 558 рубль төлеп турган. Бир чылда ниитизи-биле 6700 рубль өг-бүлениң акша-хөреңгизинден электри энергиязының төлевиринче үне бээр.

Бо чылдың июль 1-ден 1 кВт. шак электри энергиязы 3 рубль 65 көпеек апаар деп медээ дыңнааш, Анай-Хаак Бөмбүрүк бир айда болгаш чылда электри энергия­зынга каш акша төлээрин дораан санап көрген. Бир айда ортумаа-биле 533 рубль төлээр болган. Бир чылда ниитизи-биле 6400 рубль. Бо иениң өг-бүлези бир чыл хире үе дургузунда электри энергиязынга 300 рубль камналгалыг апаар. “Аъш-чем болгаш идик-хеп өртээ доктаамал улгадып турар бо берге үеде ол хире-даа акша дуза” – деп, бо ие чугаалаан.

Анай-Хаак Бөмбүрүктүң өг-бүлези ышкаш амыдырал-чуртталгазының байдалы берге өг-бүлелер Тывада эвээш эвес. Эң ылаңгыя хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге электри энергиязының чиигээни эки деткимче.

Тываның Баштыңының албан-хүлээл­гезин күүседип кирипкен дораан-на Владислав Ховалыг солагай талакы дачаларга чедип, ооң чурттакчылары-биле ужуражып, дачалар девискээринде чаа школаның тудуу кандыг чоруп турары-биле таныжып көрген. Солагай талакы дачалар Кызыл хоорайның чоогунда дүрген сайзырап турар девискээр. Ында бичии уруглар садтары, эмнелге, полиция пунктузу дээш өске-даа албан черлери ажылдап турар. Дачаларның чурттакчылары боттары база сайгарлыкчы чорукту сайзырады бергеннер. Садыглар, хеп чуур черлер, парикмахерскаялар дээш өске-даа хууда бүдүрүлгелер ажыттынгылаан. Электри энергиязының өртээниң чиигээни солагай талакы дачаларның хөгжүлдезинге дөгүм боор деп ооң чурттакчылары санап турар. Юридиктиг кижи болгаш хууда сайгарлыкчы хоойлу эрге-байдалдыг хамаатыларга база электри энергиязының тарифин 15-28 хууга чиигеткен. Тарифти чиигедири чүү хире күштүг электри энергиязын оларның ажыглаарындан хамааржыр. Ындыг хемчеглер сайгарлыкчыларның чарыгдалдарын эвээжедиринге салдарлыг боор. Камнап алган акша-хөреңгизин сайгарлыкчылар чонга көргүзүп турар ачы-дузазының өртээн улгаттырбазынче үндүрүп болурлар.

Солагай талакы дачаларның девис­кээринде электри энергиязы-биле хандырылга эң эки садчылар болгаш огородчулар ниитилели – № 6 коммерциялыг эвес эштежилге. Бо эштежилгениң девискээринде электри четкизин сөөлгү 2-3 чылдар дургузунда чаарткан, ынчангаштың сад болгаш огородту суггарарынга таарымчалыг байдал тургустунган деп болур.

Садчылар болгаш огородчуларның № 6 коммерциялыг эвес эштежилгениң кежигүннери электри энергиязының өртээниң июль айның 1-ниң хүнүнден чии­гээнин өөрүшкү-биле хүлээп алганнар.

– Бистиң эштежилгениң кежигүн­нериниң бир берге айтырыы электри энергиязының өртээ. Амыдырал-чурт­талгазының байдалы берге өг-бүле­лер шуптузун төлеп шыдавайн баар таварылгалар бар. Электри энергиязының өртээниң чиигээни бистиң эштежилгениң кежигүннеринге дыка улуг дуза. Ооң-биле холбаштыр садчыларның болгаш огородчуларның хөй кезии электри энергиязының өртээн өй-шаанда төлээр аргалыг апаар – деп, садчылар болгаш огородчуларның № 6 коммерциялыг эвес эштежилгениң баштаар чериниң даргазы Маадыр Оюн чугаалаан.

Электри энергиязының өртээниң чиигээр талазынче өскерилгени рес­публиканың төөгүзүнге онзагай болуушкун деп чугаалап болур. Мооң мурнунда электри энергиязының өртээ доктаамал улгадып турган, 2021 чылда – чиигээн.

Шаңгыр-оол МОНГУШ.

#Электриэнергиязы #Экономика #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
Чөөн-Хемчикке чаа амбулаторияны болгаш ийи ФАП-ты тудар дээн
Следующая запись
КЫЗЫГААРЛААШКЫННАР ҮЕЗИНДЕ САЙГАРЛЫКЧЫЛАРГА ДЕТКИМЧЕ
Меню