Рубрикалар

КАА-ХЕМ КОЖУУННУҢ ОРУКТАРЫ ЧААРТТЫНАР

Айыыл чок болгаш шынарлыг оруктар
Сарыг-Септиң кудумчуларының оруктарының үжүн орук ажылдакчылары чаартып септеп турарын бүдүн неделя дургузунда суурнуң чурттакчылары өөрүп көрүп, оларның шалыпкын ажылын магадап келгеннер. Асфальтылыг оруктарны чаартып, чер оруктарны асфальт-биле шывар ажыл дүрген чоруп турар.

Совхозная кудумчунуң оруун тырып чалдаарын бүрүнү-биле дооскаш, хырбаланчак холумакты ооң кырынга төккен. Оруктуң чалының адаанга тускай хоолуну салып, орук адаанда черниң тулааланчаан болдурбас камгалал ажылдарын «ДСТ» кызыгаарлаан харыысалгалыг ниитилелдиң ажылчыннары кылганын оруктар тудуунга хөй чылдарда ажылдаан арга-дуржулгалыг хоочун орукчу Василий Кузмин сеткили ханып демдеглээн.

«Чылдың-на чазын бо чер тулааланчактанып, орук оңгул-чиңгил апаар. Сугнуң улуг хөөлбектери, малгашты, кижилерниң октаан богу холужуп каар. Чер адааның суун өскээр чайылдыр аксыр хоойлуну орукчулар салып кагдылар. Моон соңгаар орук экижиир боор” – деп, пенсионер чугаалаан.

“Айыыл чок болгаш шынарлыг автомобиль оруктары” федералдыг программаның акша-хөреңгизи-биле Каа-Хем кожууннуң төвү Сарыг-Сеп суурда 2 километр хире орукту чаартып кылып турар. Ол ажылдарны дугуржулгада айыттынган хуусаада доозарын «ДСТ» кызыгаарлаан харыысалгалыг ниитилелдиң удуртулгазы аазаан. Автотранспорт шимчээшкининиң чурумун айыткан орук шыйыгларын болгаш демдектерин кылыптарга, Сарыг-Септиң чурттакчылары болгаш аалчылары бо оруктап келир неделяда машиналыг халдып турар апаар.

«Первомайская кудумчуга чаа асфальтыны салырын эрткен неделяда эгеледивис. Бо кудумчудан аңгыда, доораланчак кудумчугаштар Октябрьский биле Сов­хозный болгаш Пушкин кудумчуда орук белдиринге база септелге ажылдарын чорудар бис. Оларны асфальт-биле шыварынга белеткел ажылдары доозулган. 4 – 5 хонуктарның ажылдары арткан, удавас доозуптар бис” – деп, «ДСТ» кызыгаарлаан харыысалгалыг ниитилелдиң орук мастери Сонам Ынаалай чугаалаан.

Каа-Хем кожуунда оруктар септелгезинге алды машина-техника, тос ажылчыннар хаара туттунган. Чоокку хүннерде олар Суг-Бажы суурже орукту асфальтылаар ажылды база доосканнар. Ооң ниити узун дурту 522 метр.

Республикада автомобиль оруктарының тудуу болгаш чаартылгазы чүгле “Айыыл чок болгаш шынарлыг автомобиль оруктары” федералдыг программаның акша-хөреңгизи-биле эвес, республикага дуза кылдыр федералдыг бюджеттен берген 1,5 миллиард рубль акшаның күсели-биле база чорудуп турар. Федералдыг дузаның акшазын чедери берге, кадыр-берт черлерде оруктарны болгаш көвүрүглерни тударынга база септээринге киириштирер.

Шаңгыр-оол МОҢГУШ белеткээн.

Буян ООРЖАКТЫҢ тырттырган чуруктары.

#Айыылчокболгашшынарлыгоруктар
#Оруктар #Сарыг_сепсуур #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ТЕЛЕБАШНЯДА – КҮРҮНЕ ТУГУ
Следующая запись
САМАГАЛДАЙЖЫЛАР ЭРТЕЖИК-ЛЕ СОҢГУП ЭГЕЛЭЭН
Меню