Рубрикалар

КАДАТ ЧОК МАЛ – ООРНУӉ ОЛЧАЗЫ

Оор чорук
Республиканыӊ кезек кожууннарында мал-маганныӊ кадат чокка одарлап чорууру чажыт эвес дээрзин тус черниӊ иштики херектер органнарыныӊ бүрүткел дептеринден көрүп болур.

Эрткен неделяда одарга малын чидирип алганыныӊ дугайында Өвүр, Улуг-Хемге ийи-ийи, Кызыл, Таӊды, Эрзин, Бии-Хемге бир-бир билдириишкиннерни киирген. А малын оорладып алганыныӊ дугайында Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Тес-Хем кожууннардан медээлерни дыӊнаткан.

Июнь 21-ниӊ дүнезинде «Кызыл-Эрзин» автооруктуӊ 9 дугаар километринге орук-патруль албаныныӊ ажылдакчылары «ВАЗ-217230» маркалыг автомашинаны дозуп алгаш, ооӊ багажнигин хынаарга, ында инек кежинде ораап, бузуп белеткеп каан эът бар болган. Берт-Даг суурга 1987 чылда төрүттүнген чолаачы-даа, ооӊ пассажирлери-даа ол эътти кайыын алганын тайылбырлап шыдаваан. Эът аймаан дажыглап сөөртүп болурун чөпшээрээн документизи база чок болган. Полицияга аппаргаш, сайгарып турда, олар инекти оорлап алганын чугаалаан.

Оорлаткан малдыӊ ээзи Чыргаланды сумузунда дээрзин Тес-Хем полициязыныӊ опер-төлээлери илереткен. «Сай» деп черге одарлап чораан малын оорлап апарганын ээзи, безин чадаарда, билбес болган. База-ла кадат чок оъттап чораан мал!

Амгы үеде каразыттырган улустар түр үениӊ изоляторунда. РФ-тиӊ Кеземче дүрүмнүӊ 158-ки чүүлүнде көрдүнген «Оор чорукка» хамаарыштыр кеземче херээн оттургаш, истелге ажылын чорудуп турар.

Республиканыӊ девискээринде кадарчы чок одарлап чоруур мал-маган чидер чоруктар уламчылап турар. Көдээ черлерде эӊ айыылдыг болуушкуннарныӊ бирээзи кадат чок мал оорлаар кем-херектер болуп артпышаан. Оларныӊ хөй кезии кажаа-хораазын, мал-маганын хайгаарап көрбейн турарындан болуп турар.

Мал-маганны дүне-даа, хүндүс-даа хайгаарап көрбейн, аал коданыныӊ, суурунуӊ чоогунга одарладыры — оор чоруктуӊ кол чылдагааны. Малдыӊ ээлери боттарыныӊ хуу өнчүзүн камнап кадагалаары дээш сагыш човап, харыысалгалыг болурун утпайн көрүӊер.

Тывада ИХЯ-ныӊ парлалга албаны.

#ИХЯ #Малоору #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
СПОРТЧУ ШӨЛГЕ ЧЕДИНГЕН
Следующая запись
ИЮЛЬ 1-ДЕН ТУРА УРУГЛАРГА ЧАА СОЦИАЛ ТӨЛЕВИРЛЕР
Меню