Рубрикалар

Карантин үезинде кижилерниң буруузу-биле 3 тайга өрттенип турар

Тываның девискээринде ТР-ниң Чазааның №170 док­таалы-биле апрель 17-ден май 7-ге чедир өртке удур Онза байдал чарлаттынган. Айыткан үе дургузунда арга-арыгже кирери хоруглуг: от салып, бок болгаш курган сиген өрттедип болбас.

Ынчалза-даа Онза байдал болгаш Бойдус камгалаар яамыларның медээлеринден алырга, респуб­лика девискээ­ринде бо хүнде 11 өрт кижилерниң буруузу-биле  өөскээн болуп турар.

3 улуг өрттүң бирээзи Сүт-Хөлде «Көжээ база» деп тайга черде кыпкан, ону парашютистер өжүрүп турар.

Чөөн-Хемчиктиң Искрадан 23 км. черде Бажың-Алаакта нарын өрт-биле 80 ажыг кижи туржуп турар. Өрт шай хайындырып турган чадырдан эгелээни илерээн. Истелге ажылдакчылары ырак эвесте машинаны тыпкаш, ээзин база тодараткан.

Кызыл кожууннуң Чербиде 199 гектар черде 2 улай өрт эгелээн.

 Шамбалыгда ховудан келген өрт аргаже углаан – өжүртүнген.

Бойдус камгалал яамызы шупту өрттер кижилерниң буруу­зу-биле болуп турарын дүвүреп демдеглээн. Бот-изоляция режимин чон сагывайн, арга-арыгже үнгеш, одун, таакпызын өжүрбейн октап турарындан өрттер өөскүп турар. Буруулуг кижилерни 30 муң рубль чедир торгаарын чогуур албан черлери сагындырып турар.

Тываның «Авиалесоохрана» черинде  өрт өжүрер 79 десантниктер бар, 195 кижи курлавырда ажылдаарынга белен олурар. Ниитизи-биле 306 кижини өрт өжүреринге мөөңнептер арга бар. Бо чылын өрт хынаар мониторингини чер кырынга эрттирери-биле 20 млн. рубль көрдүнген. Агаардан патруль чорударынга 63 млн. рубль, өрт өжүреринче 23 млн. рубль көрдүнген.

Эрткен чылын Тываның аргаларынга өрттүң чедирген когаралы 8,5 млн. ажыг  рубль болган. А 2018 чылда кижилерниң тоомча чогундан  35 млн. рубльге арга-ыяш өрттенген.

 Саяна Монгуш белеткээн. #Шын

Предыдущая запись
Арагалаашкын, наркомания, токсикомания…
Следующая запись
Авиапассажирлерниң санын эвээжеткен
Меню