Рубрикалар

Картофельди көвүдедир тарыңар!

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның даалгазы-биле Тывага «Улусчу картофель» губернатор төлевилели эгелээн. Хөй ­ажы-төлдүг болгаш ­амыдыралы чегей өг-бүлелерни картофель үрезини-биле хандырар ооң эгелекчи саналы кризиске удур хемчеглериниң бирээзи болган.

Тываның Күш-ажыл яамызының медээзи-биле алырга, 9 муң ажыг өг-бүле ол деткимчени ап болур. Өг-бүле бүрүзүн 25 килограмм картофель үрезини-биле хандырар.

Орулгазы эвээш өг-бүлелерни үрезиннер-биле хандырар губернатор төлевилели республикага 2016 чылдан тура чедиишкинниг боттанып турар. Ук программа боттанып келген чылдарында бодун хереглелдиг болгаш чедимчелиг кылдыр көргүскен. Картофель үрезини ап турар төлевилелдиң киржикчилери боттарының участоктарынга картофельди тарааш, күзүн дүжүдүн ажаап, ол ышкаш кышка удур ногаа аймаан курлавырлап алырын хүлээнип турар.

ТР-ниң Күш-ажыл яамызы республиканың девискээринде 71880 өреге бар деп дыңнаткан. Оларның иштинде орулгазы эвээш 23 муң өг-бүлениң 16 муңу азы 66,5 хуузу огород ажыл-агыйын чорудуп турар. 9 муң өг-бүле картофель үрезинин хереглеп турар, ол дээрге 238,4 тонна-дыр.

Төлевилелди боттандырарынга республиканың бюджединден 8 млн. рубльди аңгылаан, ол ышкаш ачы-буян деткимчезин база ол ажылче киириштирип турар. 254 өг-бүлеге 28 тонна картофель үрезинин деткикчилер дамчыткан.

Бо чылын көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлеринге картофель болгаш ногаа тарылгазының хемчээлин улгаттырар сорулганы салганын Владислав Ховалыг бодунуң блогунга бижээн. Ол ышкаш республиканың чурттакчы чонун эң-не нептереңгей ногаа – картофмель тарылгазынга идепкейлиг киржирин кыйгырган: «Картофель — ийиги хлеб. Чаңгыс чер-чурттугларымны картофельди көвүдедир тарып алырынче кыйгырдым. Ногаа курлавыры бистиң өг-бүлелерге кажан-даа артык болбас».

Бистиң корр.

Предыдущая запись
Өскүс уругларга бажың-балгат садып алыр сертификаттар
Следующая запись
«Курай» кызыл-тас, сула үрезиннерин садып алган
Меню