Рубрикалар

«КЕЗЭЭДЕ БЕЛЕНИНИҢ” ЧУРУМУНДА

Тыва Республиканың Чазааның аппарадының май 31-де ээлчеглиг хуралын Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг боду эрттирген.

Хуралдың кол айтырыгларының бирээзи Тываның девискээринде үерниң байдалы болган.

Республиканың онза байдалдар талазы-биле албан черлери “Кезээде белениниң” чурумунда дүн-хүн чок ажылдап турарын Онза байдалдар яамызының төлээзи А.С.Артемов Тыва Республиканың Чазааның аппарадының хуралынга дыңнаткаш, үер-биле холбаалыг байдал бо хүнде кандыг дээрзин допчу тайылбырлаан.

Республиканың девискээринде ниитизи-биле 150 бажың чоогунуң девискээрин болгаш 93 чуртталга бажыңын үер суу хөме алган.
Кызыл хоорайның адаа талазында солагай талакы дачалар девискээриниң чавыс черлеринде 69 участокту бажыңнары-биле кады үер суу хөме алган.

Найысылал Кызыл хоорайның “Алгы заводу” микрорайонда кезек бажыңнарның чоок кавызын үер суу шыва алган. “Чаагайжыдылга” муниципалдыг унитарлыг бүдүрүлгениң машина-техниказы-биле 12960 тонна сугну ол микрорайондан сордуруп, өскээр төккен соонда, 5 бажыңдан үер озал-ондаан чайлаткан. Ынчалза-даа 29 бажыңның чер участоктары, 1 чуртталга бажыңы сугда хевээр. Оларны үер озал-ондаандан чайладыр талазы-биле ажылдарны амгы үеде чорудуп турар.
Орбита биле Восток микрорайоннарда 5 чуртталга бажыңының чер участоктары үер суунга алыскан.

Культураның болгаш дыштанылганың Кызылда национал парыгының девискээриниң чамдыызын болгаш ында 5 бажыңны үер хөме алган. Парктың суг алган девискээринден 146 кижини, оларның аразында 66 ажы-төлдү суг озал-ондаа чок черлерже чоруткан.

Кызыл кожууннуң Оттук-Даш арбанда бажыңнар чоогунуң девискээрин болгаш чурттакчылыг черже орукту үер суу шыва алган.
Элегес-Аксы суурда 8 бажың чоогунуң девискээринче, “Дар” дачалар ниитилелинде 11 дача участогунче үер суу агып кирген.
Кызыл кожуунда түр үениң пунктуларынга 26 кижини, оларның аразында 9 уруг-дарыгны чедирген.

Тожу кожууннуң Сыстыг-Хем суурда 14 бажың чоогунуң девискээр үер суу-биле шыва алдынган хевээр.

Тываның девискээринге суг үериниң уржуунда когаралдың болгаш катап тургузуушкуннуң хемчээлин тодарадыр комиссияны Тываның Чазаа тургусканын Тыва Республиканың Чазааның даргазының бирги оралакчызының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар О.О.Бады медеглээн. Катап тургузуушкун ажылдарынга болгаш үер суунга удур чалдарны быжыглаарынга 55-ки даг-адыгжы бригаданың шериглерин хаара тударын О.О.Бады дыңнадып, агаар-бойдус экижий бээрге, Тожунуң Хамсара биле Чазыларның чурттакчыларынга аъш-чем болгаш эм-таң аймаа чедирер вертолет ужуп чоруурун ол чугаалаан.

Тываның девискээринде 11 орук участоктарын, Өвүр кожуунда Хандагайты – Дус-Даг автомобиль оруунуң 79 километринде көвүрүгнүң орук чалын үер суу чире акканын, ол көвүрүгнү аар транспорт оюп эртер орук барын, ооң септелгези үер чавырлы бээрге эгелээрин республиканың орук-транспорт комплекизиниң сайыды Ш.А.Чыргал-оол дыңнаткан.

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг Тожу кожууннуң төвү Тоора-Хем суурну үзүктелиишкин чок электри энергиязы болгаш аъш-чем, эм аймаа-биле хандырарынче ол ажыл дээш харыысалгалыг удуртукчуларның кичээнгейин угландырган. Тожу кожуун-биле авиарейстерни организастаарын тус черниң чурттакчылары дилеп турарын Владислав Ховалыг сагындыргаш, чугула херек болза, чоннуң дилээн хандырар даалганы берген.

#Аппаратхуралы #Онзабайдалдар #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тува #Tuva #TMG #Tuvanews

Предыдущая запись
ЭМНЕЛГЕЛЕР ТУДУУНЧЕ ИЙИ МЛРД РУБЛЬ
Следующая запись
УРУГЛАР БАЙЫРЛАЛЫН КЫЗЫГААРЛААН
Меню