Рубрикалар

Кижиниң оран-савазы — тепкиижи!

Кижиниң оран-савазы — тепкиижи!

“Чуртталга ба­жыңнары болгаш хоо­рай хү­рээлели” нацио­нал төлевилелди боттандырар дээш, Чуртталга-коммунал ажыл-агыйын эде чаартырынга деткимче көргүзер фонд – күрүне корпорациязының саң-хөө дузазы-биле база ава­рийлиг бажың­нардан хамаатыларны өскээр көжүрер рес­публиканың адрестиг прог­раммазы база “Чурттаа­рынга таарышпас чуртталга фондузун эвээжедирин хандырар” регион төлевилелин боттандырары-биле Кызыл хоо­райда Московская кудумчузунда туттунган 122 дугаар 246 аал чурттаар 9 каът бажыңны ажыглалче киирип, ажыдыыш­кынын кылган.

Бо бажыңда 82 квартиралыг 3 подъезд бар. Подъезд бүрүзүнде гостиница хевиринде 34, 1 өрээлдиг 17, 2 өрээлдиг 13, 3 өрээлдиг 18 квартира бар. 246 өг-бүле чурттаар бажыңнарны алыр.

Красноярскиден тудуг орга­низация­зы “Орион” кызыгаар­латтынган харыысалгалыг нии­тилел Тыва Республиканың “Күртудугчагыы” күрүнениң казна албан чериниң күрүне ча­гыын кыска үе иштинде күүседип, чаагайжыды туткан бажыңның дүлгүүрлерин дамчыткан.

Заводская 28 дугаар бажың­ның чурттакчызы Алексей Куу­лар Московская 122 дугаар бажыңче көжүп кирип турар. «Дашты, ишти кылдынганы эки-дир, балконнуг, чылыг, чырык, делгем. Чаа бажыңче көжүп турарывыска амырап тур бис» – деп, өөнүң ишти-биле кады өөрүшкүзүн илереттилер.

Дзержинский кудумчузунда 5 дугаар бажыңның чурттакчызы София Скоромина: «3 өрээл бажыңга чурттап турган бис. Ам бо бажың 2 өрээл-даа болза, шөлүнүң хемчээли-биле дүгжүп турар. Чажындан кадыы багай оглум-биле чурттап турар мен. Биске бо бажың таа­рымчалыг-дыр. Кирип кээрге-ле чырык, чылыг, сагыш-сеткилге өөрүнчүг-дүр. Өрээлдериниң эжиктери чок, ынчалза-даа ону боттарывыс салдырып алыр бис. Ол чугула чүүл эвес-тир. Кол-ла чүүл чаа бажыңче көжүп турарывыс» – деп бодунуң бодалдары-биле үлешти.

Кызыл хоорайның Заводская, Колхозная, Дружба кудумчуларында эргижи­рээн ниити чуртталга бажың­нарының чурттакчылары чаа оран-са­ва­же көжер. Байырланчыг хүнде эр­гижирээн оран-савадан кө­жүп турар чурттакчыларның мурнундан 4 хамаатыга чаа квартираларның дүлгүүрлерин тывыскан.

Бистиң корр.

Предыдущая запись
СОҢГУКЧУНУҢ АТ-АЛДАРЫН КАМГАЛААР
Следующая запись
ЧУРТТУҢ ПАТРИОТЧУ ШУУЛГАНЫ
Меню