Рубрикалар

Кол-ла чүүл – шылгалдага эки белеткел

Ада-иелерге шенелде ЕГЭ

“Ада-иелерге ЕГЭ дужаар чаңгыс аай хүн” деп Бүгү-российжи акцияга рес­публикадан 700 ажыг ада-ие киришкен. Бо акцияны ЕГЭ-ни (чаңгыс аай күрүне шылгалдазы) эрттирериниң чурумун хөй-ниитиге таныштырар сорулга-биле эрттирип турар. Аңаа Тыва 4 дугаар чыл киржип турары бо.

Акцияны бо чылын Улуг Тиилелгениң 75 чыл оюнга тураскаадып эрттирген. Доозукчу класстар өөреникчилериниң ада-иези төөгү эртеминге шылгалда дужааганнар. Республикага шенелде шылгалданы 21 пунктуга чоруткан.

Тываның кадеттер корпузунга доозукчуларның ада-иелеринден аңгыда, ТР-ниң өөредилге болгаш эртем сайыдының оралакчызы Елена Хардикова, ТР-ниң өөредилгезиниң шынарын үнелээр институттуң директору Согун-оол Кыргыс дээш өске-даа өөредилге адырының специа­листери база ТР-ниң Дээди Ху­ралының Даргазының оралакчызы Ирина Бадыргы баштаан депутаттар киришкен.

Шылгалданың эртер чуру­мунуң хөй-ниити хайгааракчылары – ТывКУ-нуң студентилери Саян Сат биле Сайын-Белек Хомушку олар.

Аудиториялар шыпшың, ада-иелер айтырыгларга кандыг-даа “хопчу-кара”, телефон дузазы чокка харыылааннар.

“Бодумну шенеп көөр дээш бо акцияга кириштим. ЕГЭ дужаары ындыг-ла коргунчуг эвес чүве-дир. Төөгү бичии уттундура берген-дир, дыка солун болгаш кайгамчык-тыр” – деп, сагыш-сеткили ам-даа дүвүреп турарын депутат Ирина Бадыргы чугаалады.

Шенелде ЕГЭ соонда ада-иелер акция дыка ажыктыг болган деп түңнелге келгеннер. Доозукчунуң авазы, Кызылдың 2 ду­гаар эмнелгезиниң эмчизи бодунуң сагыш-сеткили-биле үлешти: “Шылгалда үезинде уруумнуң сагыш-сеткили кандыг байдалдыг турарын билип алыксадым. Кандыг-даа дүвүрел турбады, безин эрттирилге пунктузунга хыналда (металлоискатель) эртери эпчок, анчыг боор дээн бодалым ам өскерли берди. Шынын чугаа­лаарга, хуудустар (бланк) долдурарынга бергедештим. Уруум ону шыдаптар боор, чүге дизе, школага оларны эки белеткээр болгай”.

Кадеттер корпузунга эрткен шенелде ЕГЭ-ге 90 ада-ие киржип, шылгалдага таарзынганнар. “Кол-ла чүүл – эки белеткенир болза-ла, чедиишкинниг дужаап ап болур” деп түңнелди үндүргеннер.

Бистиң корр. #Шын

Предыдущая запись
64 муң чаш малды камгалап алыр сорулгалыг
Следующая запись
Өвүр кожуунда кыштаглаашкын
Меню